Prihlásiť sa
Otvorený list

Otvorený list (2)

Žiadateľovi nebolo vyhovené ani v odvolacom konaní

Právo - VYHĽADAVAŤ, Príjímat z rozširovať

211/2000 - čo Ďalej ...

A k žiadateľovi nebolí vyhovené Ani v odvolacom konania, mozem vykonať dvoch mesiacov od Doručením rozhodnutím o odvolaní podať žalobu na súd. Návrh žaloby musí obsahovať náležitosti podľa § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (dalej ľan OSP). Žalobou Možno Žiadať ľan preskúmanie zákonnosti rozhodnutím.

Otvorený list

DEMO obrázokDočasný text: Častou otázkou v súvislosti s korupciou je vymedzenie pojmu „úplatok a iná nenáležitá výhoda“.
Za úplatok treba považovať neoprávnenú výhodu spočívajúcu v priamom majetkovom prospechu alebo iné zvýhodnenie, ktoré sa poskytne podplatenej osobe, alebo ktoré sa má poskytnúť podplácanej osobe, alebo s jej súhlasom inej osobe a na ktoré táto, ani iná osoba nemá nárok.  Úplatok môže spočívať buď v priamom majetkovom prospechu (v peniazoch, v naturálnom plnení), alebo vo výhodách iného druhu (napr. vzájomná protislužba, pridelenie bytu, zákazky, odmeny ...). Prostriedkom úplatku môže byť aj prospech, ktorý nemá majetkovú hodnotu (napr. lepšia vyhliadka pre kariérny postup, uprednostnenie pred inými...).
Subscribe to this RSS feed
Banner 468 x 60 px

Prešov