Prihlásiť sa

Získať informácie o hospodárení v štátnych školách je veľmi ťažké, až nemožné

Alebo sa to deje len na východnom Slovenku ?

Riaditeľ Prešovskej ZUŠ sprístupnil informácie o hospodárení školy až na protest prokurátora po štyroch mesiacoch. Nereagoval ani na sťažnosť voči ich nesprístupneniu od zriaďovateľa mesta Prešov.

Zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám boli žiadané od základnej umeleckej školy všeobecné informácie ( kópie dochádzky, doklady o hospodárení, či sprístupnenie informácii o tom, koľko peňažných prostriedkov má škola na účtoch ) no odpovedí sa nedočkáte, ani po troch mesiacoch dopisovania.

V počiatku Vám základná umelecká škola odpisuje, že nerozumie jednej otázke, potom druhej, nakoniec tretej a vám neostáva nič iné, len sa v tom období odvolávate, no nič nepomáha.

Podávate sťažnosť na nadriadený orgán mesto Prešov a opäť len čakáte a nič. Zákonom daná dvojmesačná doba na preskúmanie súdom je premlčaná, kvôli neustálim prieťahom ZUŠ a tak Vám neostáva nič iné len čakať na verdikt sťažnosti.

Nadriadený orgán mesto Prešov Vám nakoniec dá za pravdu, poučí zodpovednú osobu, že mala informáciu sprístupniť a nič viac sa nedeje.

Dokonca ZUŠ aj sľúbi svojmu zriaďovateľovi mestu Prešov, že informácie sprístupní, no svoj sľub nesplní !

Otázka znie :
Na koho sa má obrátiť bežný občan ?
Až na protest prokurátora, ZUŠ požadované informácie sprístupnila, no prebehli už štyri mesiace a pre Vás sú už prakticky sprístupnené informácie neaktuálne.

Čo robiť v takomto prípade ?

Má ZUŠ Októbrová 32, zastúpená riaditeľom Mgr. Gumanom Ľubomírom nárok ignorovať zákon práv na slobodu prístupu k informáciám ?

Čo chcela štátna škola zatajiť, ak nebola ochotná poskytnúť informácie ?

ZUŠ k 1.1.2010 na pokyn riaditeľa delimitovala jednu svoju pobočku na Bernolákovej ulici, pod správu ZUŠ J. Poschla a tým vytvorila ešte väčší nepomer v riadiacej činnosti, ak v jednej škole už ostali len šiesti pedagogickí zamestnanci a hudobníkom v ZUŠ J. Poschla sa zvýšil počet až na 30 pedagógov.

Hlavný dôvod delimitácie ZUŠ Októbrová 32 Prešov bolo efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov a úspora financií.

Pritom škola ma dlhodobo na darovacom účte viac ako 50000 eur. Výdaje školy sú len na prevádzku budov a nájom, preto suma s ktorou škola disponuje by jej stačila v súčasnosti až na 10 rokov prevádzky.

Samozrejme, ak ich neminú na nadštandardné odmeny pridelené riaditeľovi v sume nad 3200 eur ako tomu bolo v roku 2009 a za roky 2005 až 2008 v sume 5000,-€.

Môžeme sa len domnievať, že ostatní riaditelia prešovských štátnych škôl môžu len ticho závidieť.

Samozrejme, ak by si ich riaditeľ nedával schvaľovať svojim zamestnancom, že si ich zaslúži, ak hospodári s dlhoročným prebytkom finančných prostriedkov a nevedia ako financie využiť, lebo sú len v prenájme, tak načo by ich vynakladali na opravu prenajatého majetok mesta ?

Škola je platená z rozpočtu mesta Prešov a darovacích poplatkov rodičov spomínanej školy, no správanie sa vedenia školy svedčí o nezodpovednosti voči zákonom, či ľahostajnosti a zatajovaní skutočnosti o hospodárení, ak ani mesto Prešov nemalo prehľad, aké financie škola má, či to, že pri podpise delimitačného protokolu v novom roku 2010 bolo zatajené mestu Prešov, že do delimitácie neuviedli všetkých zamestnancov, aj keď mesto Prešov súhlasilo s delimitáciu pri zachovaní pracovných miest. Čo nakoniec nebolo vôbec dodržané !

Vedúca odboru školstva, kultúry a športu PhDr. Kvetoslava Komanická sa od problému samozrejme striktne dištancuje a vyhlasuje, že o ničom nevedela a že o tom nemajú právo rozhodovať. Len je zarážajúce, že jej meno je uvedené na väčšine príloh uvedených v delimitačnom protokole.

Možno ide z jej strany o cielenú amnéziu ? Najlepším spôsobom ako sa zbaviť zodpovednosti je skalopevne tvrdiť že nič nevidím, nepočujem a nepoviem (stará čínska múdrosť).

Prekročil riaditeľ svoju právomoc ?

Prekročil riaditeľ svoju právomoc alebo opäť všetko zapadne prachom ako je tomu tu na východe zvykom ?

Delimitáciou (ku dňu 1.1.2010) sa úplne zrušila často ospevovaná Koncepcie školstva, kultúry a športu (prezentovaná aj na portály www.presov.sk) a prehĺbil sa len nepomer v kompetenciách ZUŠ v Prešove.

Prečo mesto Prešov ako zriaďovateľ oboch ZUŠ neuvažuje prakticky napríklad o zlúčení umeleckých škôl (čo im legálne umožňuje aj zákon 596/2003) tak, ako v iných mestách, kde by účelne ušetrili finančné prostriedky na vedenie. Mesto Prešov napokon podporilo neprehľadnú a neštandardnú delimitáciou a tak škola vyplatila odstupné a opätovne zamestnala tých istých učiteľov, no samozrejme len tých, čo uviedli do delimitácie.

Prečo nikto neinformoval pri tak závažnej udalosti ako je zrušenie či delimitovaný školy na inú školu rodičov, či občanov mesta Prešov, veď ani dnes nie je nikde zmienka o tom, že delimitácia prebehla a že ju dodatočne schválil 12. apríla 2010 aj primátor JUDr. Hagyari.

Prečo bolo všetko vytvárané až dodatočne, keď už riaditeľ rozhodol, že to tak bude, lebo sa tak rozhodol ?

Školská rada a Komisia odboru školstva, kultúry a športu schváli delimitáciu, no riaditeľ si aj tak urobí čo chce ?

A dnes si riaditeľ ZUŠ Mgr. Guman po cca roku podal žiadosť o prevod školy pod fyzickú osobu – nepodnikateľa. Čím sa on sám stane od 1.1.2012 jej zriaďovateľom.

Aj to je realita súčasného Prešova pod vedením zriaďovateľa štátnych škôl !!!

Tvorba koncepcie školstva, kultúry a športu.

V období od 07. 09. 2009 Odbor školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Prešove aktívne pracuje na zhotovení návrhu koncepcie, ktorého predmetom je vytvorenie stratégie rozvoja v oblastiach školstva, kultúry a športu. V začiatkoch tohto procesu boli vytvorené tri pracovné skupiny, ktoré pozostávali z predstaviteľov dotknutých oblastí návrhu koncepcie.

Jednotlivé skupiny sa stretávali raz do týždňa a aktívne pracovali na vytvorení tejto stratégie. V procese tvorby koncepcie pracovné skupiny zhodnotili aktuálny stav v danej oblasti v meste, zanalyzovali ho, vytvorili víziu budúcnosti v daných oblastiach a stanovili ciele a spôsoby, ako tieto ciele dosiahnuť.

Dňa 9. marca 2010 o 14,00 sa v zasadačke MsÚ Jarková 24 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov pracovných skupín a riadiacej skupiny, ktorého cieľom je prezentácia a pripomienkovanie návrhu koncepcie. Pracovné stretnutie bolo verejné.

Členmi riadiacej skupiny k tvorbe koncepcie sú:
JUDr. Katarína Ďurčanská, viceprimátorka mesta Prešov
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. , MPH, poslankyňa MsZ
Mgr. Mária Čížiková, poslankyňa MsZ
Mgr. Juraj Hurný, poslanec MsZ
Ing. Marta Kollárová, PhD. , poslankyňa MsZ
PhDr. Milan Laca, poslanec MsZ.
Zdroj: 211/2000, www.presov.sk, 2011´

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px