Prihlásiť sa

Tiež máte pocit, že tu vládne strach a beznádej ?

 Nie je to tak vždy a všade ! Pomôžeme Vám. Nebojte sa poukázať na chyby iných v štátnych rezortoch platených z našich daní. Spravte to verejne a bez hanby aj na facebooku, ak Vám to neprekáža.
Sťažovať sa je jedna z foriem poukazovania nedostatkov na centralizovaný systém ľudí bez adekvátneho vzdelania na vedúcich postoch, často dosadených len na určité volebné obdobie.
Aj keď sťažnosť bude neopodstatnená ako to už nás na východe a aj v Prešove chodí, poukážete na chyby iných, ktorí sa dúfajme, že asi len nevedome dopúšťajú činnosti na hrane zákona z dôvodov legislatívnej negramotnosti.

Tieto články nie sú fikcie, či konšpiračné teórie, zakladajú sa na dôkazoch, ktoré sú predkladané k samotným článkom. Je už na čitateľovi, aby si svoj názor na fungovanie korupčnému systému a závery si vyhodnotil sám.

 Vyjadrite odvážne svoje postoje a názory, ktoré aspoň vyburcuje ľudí, v našom malom, ale srdcom veľkom Slovensku viď. URL:  Zastrašovanie učiteľov na základnej škole pokračuje, zasiahne už primátor mesta Prešov ?.

Napíšte nám bez obáv, radi zverejníme obsah Vašich myšlienok, nech sú akékoľvek. Samozrejme ak sú pravdivé, verifikovateľné (overiteľné) a pomôžu iným. KONTAKT

Nahraďte dobrého investigatívneho novinára a publikujte články o vašom meste, práci, okolí, my Vám poskytneme priestor k zverejneniu a spropagovaniu toho čo iné portály nechcú zverejniť. Z vlastnej iniciatívy vypátrajte informácie, ktoré by zaujímali takmer každého, ale osoby nachádzajúce sa v množine záujmu investigatívneho žurnalistu nemajú záujem o vypátranie a zverejnenie týchto informácií, lebo sú si vedomé toho, že ich zverejnenie by pobúrilo verejnosť.

Čítajte viac: URL: Keby som bola investigatívny novinár ...

Náš tím fandí projektom na ktoré sa nezabúda:
URL: http://www.bielavrana.sk
URL: http://brunovce.otvorene.sk
URL: http://vlachynahlas.meu.zoznam.sk/samosprava-obec-vlachy
URL: http://www.vyvlastnenie.sk
URL: http://www.skandalna-vub.sk/index.htm
URL: http://www.transparency.sk/o-nas/kontakt
URL: http://www.pravnelisty.sk/uvod/o-nas
URL: http://www.necenzurovane.sk/

 

 

Aké je naše zameranie a čo očakávame od projektu s názvom „Korupcia.sk" ?

Projekt je zameraný na investigatívnu žurnalistiku, ako nástroj boja za demokraciu, proti korupcii a proti skrytým pozadiam, ktoré môžu odhaliť práve dobrí investigatívni žurnalisti. Aj u nás sa neustále objavujú kauzy, ktoré viac či menej, poukazujú na to, že investigatívna žurnalistika je nevyhnutná.

Novinári tak kontrolujú kroky vlády a štátnych inštitúcií, čo je veľmi ťažká práca, pretože získať informácie a overiť si ich z viacerých zdrojov je veľmi náročná úloha. Obzvlášť, keď ochrana novinárov je na veľmi nízkej úrovni.

Žurnalista totiž často pracuje s veľmi citlivými informáciami, ktoré vychádzajú na povrch a tým odkríva chúlostivé fakty. Aj u nás na Slovensku má veľa novinárov skúseností so súdnymi procesmi. Nakoniec síce väčšinou vyhrali, no stálo ich to množstvo energie, času a peňazí. To si ľudia často neuvedomujú. Hlavne dnes, v časoch keď vláda aj u nás neprimerane útočí práve na tento jeden zo základných kameňov demokracie a to práva na pravdivé informácie a slobodu prejavu.

V prípade ak by sa nezmenila v blízkej budúcnosti legislatíva tak by pravdepodobne zmyzla možnosť konfrontovať realitu dnešnej spoločnosti a občania by prišli o ďalšie miliardy eur. Desivá predstava !

Chceme, aby ste vedeli, že si prácu novinárov vážime a som za ňu všetci vďační. Veríme, že nie sme sami, ale na druhej strane máme pocit, že nie som súčasťou mlčiacej väčšiny obyvateľov, ktorí sa aktívne neangažujú v prejave svojich názorov, čím živia pôdu pre odvážlivcov, ktorí s korupciou a s ňou spojenými prívlastkami, úplatkárstvom, zastrašovaním, diskriminovaním atď. nemajú žiaden problém.

Korupcia zasahuje do všetkých oblastí verejného a súkromného života, je všadeprítomná, bez rozdielu toho, či ide o krajinu ekonomicky stabilnú s dlhodobou tradíciou demokracie alebo o krajinu rozvojovú s nedemokratickým politickým systémom. V postkomunistických krajinách, ku ktorým Slovensko patrí, ostala korupcia ešte aj v transformačnom období po zmenách vedúcich k demokratickému riadeniu spoločenského života verejnosťou tolerovaná.

Je potrebné si uvedomiť, že za úspešnosť boja proti korupcii je zodpovedný každý jednotlivec spoločnosti, ktorý svoj postoj k nej musí v správnom okamihu demonštrovať rezolútnym odmietnutím a oznámením akýchkoľvek náznakov korupčných aktivít a stálou intoleranciou ku korupcii.

Zodpovednosť za efektívne opatrenia na úseku boja proti korupcii nenesie jedna inštitúcia, či jeden úrad, keďže boj proti korupcii je zložitý proces, založený na preventívnych, ako aj represívnych opatreniach, ktoré majú hlavne legislatívny a inštitucionálny charakter, no môžu mať aj inú podobu.

Úlohou represie je odhaľovať, vyšetrovať a stíhať korupciu ako jeden zo závažných druhov trestnej činnosti poškodzujúcej spoločenské vzťahy a ekonomiku v našej krajine. Z uvedeného jasne vyplýva, že represívne opatrenia nastupujú po individuálnom alebo systémovom zlyhaní, ktoré vedie k dokonaniu trestného činu korupčného charakteru.

Preventívne opatrenia naopak smerujú k zamedzeniu stavu, kedy vôbec dochádza k negatívnemu korupčnému javu. Tieto opatrenia sú osobného alebo systémového charakteru. Osobné opatrenia smerujú k zamedzeniu individuálneho zlyhania jednotlivca prostredníctvom celoživotného vzdelávania a výchovy, pôsobením na jeho rozumové, morálne, osobnostné a vôľové vlastnosti tak, aby si každý uvedomoval škodlivosť korupcie, ako aj jej následky a tak odolával prípadnému tlaku na jej spáchanie.

Systémové opatrenia sledujú zamedzenie možností na spáchanie korupčných deliktov v prípade zlyhania jednotlivca najmä určením presných, zrozumiteľných, jednoznačných a transparentných podmienok pre výkon činností a procesov, najmä tých, ktoré sú exponované a existuje u nich zvýšené riziko korupčného správania, efektívnu kontrolnú činnosť, prístup k informáciám, jasnú a zrozumiteľnú legislatívu, ktorú nemožno obchádzať.

Problematiku korupcie treba riešiť komplexne na celospoločenskej úrovni.

Nie je možné preferovať represívne opatrenia pred prevenčnými alebo naopak, obe majú svoje miesto v efektívnom boji proti korupcii. Rovnako nie je možné svoju pozornosť zamerať len na určité oblasti spoločenského života, nakoľko výskyt korupcie je nemerateľný, môže sa len odhadovať. Okrem nutnej a efektívnej represie je neoddeliteľnou súčasťou boja proti korupcii aj účinná a koordinovaná prevencia na celoštátnej úrovni.

Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike charakterizuje a definuje oblasti najčastejšieho výskytu trestnej činnosti korupcie, poskytuje stručný prehľad protikorupčných aktivít vlády Slovenskej republiky, štátnych inštitúcií, činnosť mimovládnych organizácií, analyzuje trestnoprávnu úpravu korupcie na Slovensku a identifikuje oblasti, ktoré je potrebné rozpracovať na podmienky jednotlivých rezortov a inštitúcií, za účelom stanovenia konkrétnych úloh a termínov ich plnenia.

Zdroj: MVSR, 2010

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px