Prihlásiť sa

Nedostatky, podozrenia a reálne fakty.

Všetci občania mesta Prešov určite poznáte Základnú umeleckú školu, Októbrová 32 zriadenú mestom Prešov, kde je delegovaným riaditeľom Mgr. Guman Ľubomír.

V rámci tohto priestoru Vám chceme prezentovať fakty a podozrenia o tom, čo sa dlhodobo deje s verejnými prostriedkami z podielových daní občanov mesta Prešov a ako prebieha hospodárenie s peniazmi hlavne z darov rodičov detí, ktoré danú školu navštevujú.

Sprístupňujeme Vám aj internetové odkazy k originálnym dokladom, ktoré boli získané v rámci info zákona 211/2000 Z.z., kde dané doklady jasne nasvedčujú tomu, že ide o nehospodárne nakladanie s podielovými daňami občanov a hlavne z nakladaním s finančnými darmi Vás rodičov.

NEDOSTATKY, PODOZRENIA a FAKTY:

1.v účtovných dokladoch sú v spotrebe do hodnoty 33 € zjavne zozbierané bločky z nákupu v hodinových intervaloch stále z tých istých predajní.
(v danej veci v súčasnosti prebieha šetrenie vyšetrovateľom polícii)

Príklad:

Ostatní učitelia ZUŠ taktiež mohli nakupovať materiál na výtvarnú spotrebu do svojich tried, no tam nenájdete také skvosty, ako keď riaditeľ kupoval v jednom dni ráno o 09.00 vývojku, o 11.00 kúpil baterky do digitálneho fotoaparátu a o 13:30 si dal vyvolávať 100 fotografii. A pozriete sa na ďalšie bločky zo zhodného dňa a zistite, že v ďalšej fotoslužbe si taktiež dal vyvolával digitálne fotografie a potom kupoval filmy do klasického fotoaparátu. Vyvolávanie fotografii je prakticky doklad, ktorý nie je možne skontrolovať, či bol aj fyzicky nakúpený. Aj keď riaditeľ ďalej kupoval aj zlaté rámčeky vo väčších množstvách. No ak sme si dali sprístupniť diplomy žiakov a všetky digitálne fotografie riaditeľ už nebol ochotný tieto doklady sprístupniť.

Prečo ???

Je dobré si všimnúť náhodnosť nákupov. Sú to síce malé sumy no vyplácané dlhodobo.
Trvale dochádzalo k zbieraniu bločkov po obchodoch a ich následné preplácanie priamo riaditeľom štátnej školy.

2. riaditeľ ako ilustrátor jednej detskej knižky si zvyšoval predajnosť knihy tým, že ich škola nakúpila z peňazí rodičov v desiatkach kusov, ale nakoniec v školskej knižnici už dané knihy neboli zapísané.

Príklad:

A je tu aj ďalší materiál, ktorý v škole nikdy učitelia nevideli, ale boli vyplatený osobne riaditeľovi, tj. ručný papier, či vytváranie návrhov na rôzne prezentácie stále opakovane do hodnoty 33,-€ alebo katalógov, ktoré škola vôbec nevlastní.

Nakupovali sa CD - média z obsahom, ktorý je voľne stiahnuteľný na stránke Ministerstva školstva SR – no ani tieto CD - média nikto nevidel.

3. až donedávna bol darovací príspevok od rodičov povinný, inak dieťa nemohlo študovať na danej škole, v súčasnosti ako sa mesto Prešov a už aj ZUŠ vyjadrila je len dobrovoľný dar a je na Vás, či ho zaplatíte, v akej sume a či vôbec.

Daný záver sme získali na základe sťažnosti, že pri prechode meny SK na menu EUR si škola svojvoľne zvýšila všetky poplatky vrátane školného, no ku dňu zmeny meny EUR, nevykonala žiadnu finančnú inventúru. Takže mohlo dôjsť k tomu, že niektorí rodičia zaplatili už zvýšený poplatok v mene EUR, no odvedené peniaze na účet školy boli v Sk ponížené o dané zvýšenie cien darovacieho poplatku.

Pri počte 500 žiakov Vám už vyjde pekná suma.

Prečo došlo k navýšeniu poplatkov, ak škola disponovala a naďalej disponuje 50000 eurovým ziskom na darovacom účte, ktoré nie je schopná účelovo minúť ? A na bežnom účte má sumy v priemere 15000 eur.

Prečo na to poukazujem ?

Z môjho pohľadu je dôležité podotknúť ako to všetko začalo.
A že sa v konečnom dôsledku aj potvrdilo moje podozrenie šetrením hlavného kontrolóra mesta Prešov z toho, že sa na danej škole vyplácajú nadštandardné odmeny.

To by zrejme nikomu neprekážalo, že učitelia dostavajú odmeny za prácu, no ak ju dostavajú len vyvolaní ľudia t.j. hlavne zástupca školy a tí učitelia, ktorí majú výsledky, reprezentujú školu naopak dostavajú akurát ďalšie a ďalšie úlohy, tak to ma dosť prekvapilo.

A tak boli 15.06.2009 vyžiadané odmeny od danej ZUŠ, kde bolo zistené, že riaditeľ mal najväčšie odmeny zo všetkých škôl v Prešove viď. tabuľka, možno by to neprekážalo, ak by si ich nenechal sám schváliť na porade od svojich podriadených zamestnancov !

Áno nedošlo k preklepu, učitelia schvaľovali odmeny svojmu nadriadenému riaditeľovi.

Následne mu účtovníčka odmeny vyplatila.

Ak sme sa OŠKaŠ Prešov spýtali: „Prečo si riaditeľ svojvoľne navrhuje odmeny dostali sme odpoveď, že mesto Prešov nebude zasahovať do práce riaditeľa a že odmeny schvaľuje jedine primátor. A tak boli vyžiadané návrhy odmien a samozrejme z daného obdobia je ako jedená odmena pre riaditeľa ZUŠ neevidovaná.

Preto vzniká otázka, či bol doklad vytvorený dodatočne ?

Vedúca OŠKaŠ Komanická tvrdí, že je to len formálna chyba.

Pátrali sme odkiaľ škola berie toľko financií na odmeny, ak iné školy tvoria dlhy, no ZUŠ Októbrová 32 má na účte dlhodobo viac ako 50000 eur.

Nakoniec to bol dôvod, prečo získaval riaditeľ odmeny, že má trvale na účte zisk, aj keď školy podľa zákona majú zakázané tvoriť zisk.

Ale to, že sa vôbec neinvestuje do obnovy budov, výmeny okien, či nákupu nových lavíc, či stoličiek nikoho z mesta nezaujíma. Jediná opravovaná časť bola vstupná hala, kde už sa liala voda po dlhodobých dažďoch.

Hlavne bolo mať na účte peniaze a budú odmeny !

Hlavným kontrolórom mesta Prešov bolo nakoniec zistené vyplatenie odmeny v sume 12300 eur a to len jednému zamestnancovi za jeden rok (2009). Pritom druhy zamestnanec, ktorý bol ocenený Titulom Výtvarného pedagóga ZUŠ v školskom roku 2008/2009 na Slovensku dostal pokarhanie, že seba prezentuje na verejnosti na úkor školy. Odmena od školy samozrejme bola nulová.

Kto vlastne kontroluje činnosť riaditeľov škôl v Prešove ?

Podaný bol aj podnet na štátnu obchodnú inšpekciu pre nepreplácanie cestovných príkazov. Pri prvej kontrole riaditeľ tvrdil, že škola nemá žiadne cestovné príkazy a tak nebolo čo kontrolovať a zistili sa len menšie nezrovnalosti.

Následne bol požiadaný Inšpektorát práce o vykonanie dôslednej kontroly ohľadom nepreplácania cestovných dokladov, kde opätovne riaditeľ nepredložil žiadne doklady a tak až na súčinnosť s poškodenou učiteľkou boli dodané cestovné doklady, ktoré odmietol predložiť riaditeľ ku kontrole a zistilo sa porušenia zo strany riaditeľa.

Kontrola taktiež konštatovala, že riaditeľ svojvoľne zatajil finančné doklady ku kontrole a to opakovane čím znemožnil inšpektorom práce výkon kontroly.

OŠKaŠ Prešov ani v tomto prípade nevidí problém a nič úmyselné, veď riaditeľ sa odvolal voči uzneseniu, ale to, že sa mal odvolať do troch dní a spravil to po viac ako desiatich dňoch, kedy už bola právoplatná spisová správa o kontrole, tak to zabudol riaditeľ na OŠKaŠ spomenúť.

Takže sťažnosť riešená OŠKaŠ a prednostom mesta Prešov Višňovským bola nakoniec ako stále neopodstatnená, lebo sa riaditeľ odvolal.

Odvolanie riaditeľa spočívalo vlastne v tom, že kontrolór žiadne doklady, ani len nepožadoval, takže nevidí v tom žiadny problém. OŠKaŠ si nedal ani len vyžiadať správu o kontrole od IP, veď na čo, keď pán riaditeľ je umučený a týraný kopou práce ako to tvrdí v listoch mestu Prešov.

Zaujímali sme sa aj o sprístupnenie darovacích zmlúv, ale ani tie sme do dodnes nemali možnosť zhliadnuť, údajne z dôvodu ochrany osobných údajov. Pritom samotná darovacia zmluva obsahuje len meno rodiča.

Ako prebehla delimitácia ? Fakty !

Ku dňu 1.1.2010 prebehla takzvaná tajná delimitácia, kde časť školy na ul. Bernolákova prešla na iný právny subjekt pod inú ZUŠ J. Poschla v Prešove. Dôvodom bolo lepšie využitie finančných prostriedkov a zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Nakoniec delimitáciou nemali byť porušené práva žiakov (detí) a učiteľov, ale opak sa stal pravdou, čo potvrdila aj prokuratúra Prešov.

Prakticky sa stalo to, že 152 detí sa odlúčilo na inú školu, no „zabudlo" sa previesť ich finančné krytie. Takže, ak žiak chodil napr. 5 rokov na danú ZUŠ-ku, financie za 4 a pol roka, ktoré tam investovali rodičia do jeho štúdia ostali na učte školy, ktorá sa ho zbavila.

Nedostatky preukázané Hlavným kontrolórom mesta (HKM):

 • Organizácia nepostupovala v zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce (stravné pre zamestnancov).
 • Preukázalo sa nedodržanie platných účtovných postupov.
 • Objednávky nemali všetky predpísané náležitosti v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • Neexistujú podpisové vzory.
 • Nedodržanie platných účtovných postupov.
 • Vydávanie nariadenia riaditeľom školy o darovacom príspevku je nenáležité, lebo darovanie je slobodné rozhodnutie darcu darovať finančný príspevok ZUŠ.
 • Organizácia nepostupovala v zmysle zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách.
 • ZUŠ Októbrová vyplatila v kontrolovanom období v roku 2009 svojim zamestnancom odmeny v celkovom objeme 57 074 €, čo predstavuje v pomere k objemu prostriedkov vyplatených v rámcitarifných platov a príplatkov (611+612) 49,78 %.
 • V rozpočte ZUŠ Októbrová na rok 2009 neboli rozpočtované žiadne prostriedky na odmeny (rozpočtová položka 614), teda ide o prekročenie rozpočtu organizácie v danej položke, resp. nedodržanie účelu použitia prostriedkov.
 • Rozpočet organizácie nebol správne zostavený a následne nedodržaný. Konštatujeme nedodržanie § 22 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 • Odmeny boli vyplatené v mesiacoch: január (jubilejná), marec, jún, júl, september, október,november, december .
 • Odmeny vo výške nad 100% zmluvného platu boli vyplatené v prípade 1 pedagogického zamestnanca bolo vyplatených na odmenách v úhrne za rok 12300 eur, čo predstavuje ročne v pomere k jeho priemernému mesačnému funkčnému platu 13,5 násobok.
 • Vyplatenie odmien bolo vo väčšine prípadov odôvodnené všeobecným konštatovaním za kvalitne vykonanú prácu a prácu nad rámec dohodnutej pracovnej činnosti, čo však nebolo konkrétne špecifikované.
 • Vzhľadom na vyššie uvedené a zároveň vzhľadom na porovnanie s ostatnými subjektmi konštatujeme, že pri spôsobe vyplácania odmien na ZUŠ Októbrová došlo k nehospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov v zmysle § 31 ods. 1, bodu j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Zdroj: 211/2000, správa HKM, delimitačný protokol, www.presov.sk, 2011´

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:31

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px