Prihlásiť sa

Pracovníčka OŠKaŠ v vedúcej pozícii si robí žarty zo súdu a z občanov mesta Prešov.

Pracovníčka OŠKaŠ v vedúcej pozícii si robí žarty zo súdu a z občanov mesta Prešov.

Kauza hodná zreteľa, kde PhDr. Kvetoslava Komanická vedúca Odboru školstva, kultúry a športu na Mestom úrade v Prešove pred pár mesiacmi rozoslala v pracovnej dobe všetkým poslancom mestského zastupiteľstva v Prešove a vedúcim zamestnancom úradu e-mail, kde uviedla a rozšírila nepravdivé, klamlivé a nepodložené informácie, ktoré mali značne ohroziť vážnosť rodiny Volčkovej, vrátane riešenia právnych podaní a sťažností voči mestu Prešov, čím mala docieliť dojem, že konanie p. Volčka je neadekvátne a nezmyselné, nakoľko všetky sťažnosti adresované odboru školstva sú neopodstatnené.

PhDr. Kvetoslava Komanická tvrdila vo svojom e-maily, že rodina Volčková rozoslala nespočetné množstvo anonymných podaní na mesto Prešov, respektíve na školský úrad a ZUŠ, kde údajne očierňoval ich pracovné konanie.

Preto bolo mesto Prešov požiadané, aby vydokladovalo a zaslalo všetky anonymné sťažnosti za posledných päť rokov, aby sa ,,vyvrátilo,, alebo ,,preukázalo,, konanie vedúcej Odboru školstva v Prešove.

Napokon bolo preukázané, že za posledných päť rokov bola zaslaná len jedna anonymná sťažnosť a tá je už dokonca skartovaná (asi bola opodstatnená).

Výhovorka, že podklady pre rozoslanie nepravdivých informácii jej zaslal jeden z riaditeľov je zarážajúca, ak má sama ako vedúca zamestnankyňa prehľad o všetkých sťažnostiach a petíciách, preto je neuveriteľné ako môže len tak rozosielať ako štátna pracovníčka mestského úradu listy (e-mailové správy), ktoré sú ohováraním iných občanov mesta Prešov.

No možno je to pre ňu samozrejmosťou.

V súlade s ust. § 8 Trestného zákona trestným činom je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Pojem trestným činom je teda možno charakterizovať ako súhrn objektívnych a subjektívnych skutočností, podmieňujúcich trestnú zodpovednosť, teda skutočnosť, charakterizujúcich individuálne určitý ľudský zásah do vonkajšieho sveta, ak sú v ňom naplnené znaky činu uvedeného v Trestnom zákone. Z toho vyplýva, že nie každý skutok je trestným činom. Trestným činom je skutok len vtedy, ak vyčerpáva znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu uvedeného v osobnej časti Trestného zákona, a to po stránke subjektívnej ako aj objektívnej.

To že má právnu a morálnu zodpovednosť by pracovníčka mesta platená z verejných financií mala vedieť a pred odoslaním si skontrolovať obsah čo posiela a nie sa len neskôr vyhovárať, že chcela docieliť vyváženosť informácie, resp. aby mala možnosť sa vyjadriť aj druhá strana.

Je na zvážení občanov, či takto pracovníci miest a obcí mali riešiť vybavovanie sťažností od občanov, ak zákon o sťažnostiach deklaruje, že ,,každý, komu je totožnosť sťažovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť,, .

Ďalšia kauza ohľadom pracovníčky PhDr. Kvetoslavy Komanickej vedúcej odboru školstva, kultúry a športu na Mestom úrade v Prešove.

Na poslednom súdnom pojednávaní z prepustenou zamestnankyňou ZUŠ Októbrová Prešov bola vypovedať aj pracovníčka mestského úradu z Odboru školstva, kultúry a športu Prešov. Spomenula, že voči všetkým zamestnanom sú lojálny, vždy sa snažia riešiť všetko korektne, ale občania si to nevedia oceniť.

Taktiež mala zodpovedať na otázku ,,prečo mesto Prešov konalo tak, že delimitovalo majetok mesta a zamestnancov školy bez pridelenia adekvátnych finančných prostriedkov,,.

PhDr. Komanická odpovedala, že: Mesto Prešov má ,,internú smernicu,, ktorou sa riadia zamestnanci mesta Prešov, ktorá im prikazuje, aby nezasahovali do pracovno právnych vzťahov na školách a taktiež nerieši sťažnosti učiteľov, ktoré dostavajú, lebo školy majú vlastnú právnu subjektivitu.

Taktiež vypovedala, že mesto Prešov má internú smernicu, ktorou sa riadia zamestnanci Mesta Prešov a ktorá pojednáva o tom, že pri delimitácii majetku škôl sa delimitácia pracovných miest už nerieši.

Vzhľadom k tomu, že primátor mesta Prešov je priamy nadriadený sme sa opýtali JUDr. Hagyari, aby nám sprístupnil predmetné interné smernice.

Bohužiaľ rozhodnutie mesta Prešov nás prekvapilo.

Mesto Prešov nedisponuje žiadnymi internými smernicami ohľadom nezasahovania do pracovno-právnych vzťahov na školách a taktiež mesto Prešov nedisponuje žiadnou smernicou ohľadom sťažnosti učiteľov zo škôl v ich pôsobnosti.

Na jednej strane tú máme pracovníčku PhDr. Kvetoslavu Komanickú, ktorá vypovedá na súdnom, pojednávaní a obhajuje svoje predchádzajúce konania a na druhej strane vyplynulo, že si vymýšľa a klame pod prísahou.

Prečo tak konala, je už zrejmé, ak by vypovedala inak potvrdila by korupčné riešenie sťažnosti, ktoré vybavovala. A prečo neklamať ? Veď ak sa neskôr na to príde že klamala, už to nebude nikoho zaujímať. Tak prečo konať čestne, ak to nie je potrebné ?

Je zarážajúce, že všetky jej tvrdia sú jej vlastným výmyslom, aby sa opätovne zbavila zodpovednosti. Ale to, že niektoré kauzy riešila sama ako riešiteľka sťažnosti a vydala rozhodnutie, že sú neopodstatnené, aj keď zákon ukladá presný opak, dnes už asi nikto nebude skúmať. Veď prednosta mestského úradu Ing. Jozef Višňovský už nie je prednostom a vyhovárať sa na predchádzajúcich vedúcich je u nás národným športom.

A tak niektorí naši zamestnanci úradov si môžu vymýšľať a robiť čo chcú, ak ,,majú za sebou tých správnych,, ich flek je trvale stabilný.

Podľa niektorých pracovníčok mesta, ten kto je sťažovateľom je nepriateľom mesta a je pre mesto nebezpečný. No odporúčam štátnym pracovníkom miest, aby sa zamysleli nad podstatou sťažností, ktoré vo väčšine poukazujú na ich nezodpovednú a ľahostajnú prácu, či dokonca na rozkrádanie mestského majetku.

Sťažovateľ nemá prospech zo sťažností, ale páchateľ priestupku áno.

Čo však z toho, ak riaditeľ chodí z kancelárie do kancelárie na kávičky a so sebou ťahá spisy o svojej nezodpovednej práci a aj tak sa všade sťažuje ako je utláčaný a šikanovaný ,,martýr,, (ako sám o sebe rád riaditeľ ZUŠ Októbrová 32 Prešov vyhlasuje).

Pracovníci úradu len frflú, že sú zaťažení a nestíhajú. Potom sa divíme kauzám, kde niektorí aktívni občania zoberú zákon do vlastných rúk a idú sami robiť poriadky na úrady. Kauzy určite poznáte z médií.

Ale aj tak si znenazdajky predmetný riaditeľ sprivatizuje mestský majetok v hodnote viac ako 300.000 EUR a pracovníci úradu znova zareagujú slovami : ,,to nič, on je utláčaný a šikanovaný, musíme mu dopriať, veď je to zaslúžilý umelec !,,.

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px