Prihlásiť sa

Vlastníci BD, Prešov majú ďalšie hlasovanie pod vedením Virtuálny správca budov, s.r.o.

Vlastníci BD Nám. 1. mája 1-5, Prešov majú ďalšie hlasovanie pod vedením Virtuálny správca budov, s.r.o.

Kolosálny podvod I. Satvára je na svete. Perfídne formulované otázky v písomnom hlasovaní znamenajú, že vlastníci NEMAJÚ s c h v a ľ o v a ť z m l u v y , t. j. rozhodovať o ich obsahu (a teda v konečnom dôsledku či so zmluvami súhlasia alebo nesúhlasia), ale znamenajú, že o všetkom má rozhodovať iba a jedine I. Satvár.

Ako by mohla vyzerať ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY

ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY - ktorú sa preštudovaní ale hlavne podpísaní sa snaží správca po rokoch zrušiť a nahradiť vlastnou zmluvou. 

uzavretá podľa zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:


SPRÁVCA: Virtuálny správca budov, s.r.o.,

a

S P R Á V A o činnosti správcu "Virtuálny správca budov"

S P R Á V A o činnosti správcu "Virtuálny správca budov" za roky 2015 až 2018, no ani v tomto roku nie je nič nové...


1. Na prijímacej schôdzi vlastníci bytov schválili preberanie agendy a finančných prostriedkov od SpravbytKomfort Prešov spolu so správcom Ivanom Satvárom aj zástupcov vlastníkov a čo pán správca urobil, nikoho zo zástupcov nepozval, všetko prevzal sám a urobil to tak, že vlastníci prišli o 13.500 Eur do fondu opráv. Po dnes nám tieto peniaze do FO nevrátil.

Bytový dom pred rekonštrukciu, ale do dnešného dňa neboli stanovené žiadne pravidlá financovania.

Nestihli ste ďalšiu reláciu z týmto správcom ?
Môžete si ju pozrieť u nás.
 
Nie to tak dávno, čo firma získala pod správu bytový dom Námestie 1 Mája kde do dnešného dňa správca vyčerpal na svoju prácu už 19000,-€ a domovy dom kde stále v havarijnom stave.
Aj napriek úsilí ľudí, neboli ani len vymenené dvere, okna, či opravené niektoré havarijné stúpačky ktoré sa trvalo zapchávajú.
Neurobil vôbec nič, samozrejme okrem sústavných hlasovaní v bytovom dome ktoré sú vraj stále nezáväzné.
Virtuálny správca budov v roku 2016 ak zistil že zástupcovia vchodov sú nepodplatiteľný ( núkal im finančné sumy za zrealizovanie opravy domu - ktoré samozrejme odmietli ).

Žaloba na zrušenie hlasovania zo schôdze vlastníkov bytov – ako uspieť ?

Žaloba na zrušenie hlasovania zo schôdze vlastníkov bytov – ako uspieť ?
Nedostatok právnej úpravy v tomto smere nemôže pozbaviť dotknutého vlastníka možnosti domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou.
Takže ak chcete sa domáhať zrušeniu hlasovania zo schôdzi a napadnúť ho na súde musíte žalovať všetkých ostatných vlastníkov, ktorí hlasovali kladne na schôdzi ako aj tých, ktoré sa schôdze nezúčastnili.
 
Nie samotného správcu !
 
Vyjadrenie právneho zástupcu:
Okresný súd nie je povinný sa ani meritórne vo veci zaoberať žalobným návrhom, nakoľko meritórnemu prejedaniu žaloby predchádza skúmanie procesných podmienok konania a tie vo vašom prípade splnené neboli.

Stratia byty na Námestí 1. mája v Prešove na svojej hodnote po obnove bytového domu ?

Stratia byty na Námestí 1. mája v Prešove na svojej hodnote po obnove bytového domu ?
Určite áno ( v rozhovore s advokátom JUDr. Marčinský st. spravc. spol. ).
Hlavne tie, ktoré sú zásobované z centrálneho rozvodu tepla spoločnosti Spravbytkomfort a.s..
Veď zaviazať sa platiť naviac skoro 5450,-€ len za obmenu potrubia a natiahnutia nového rozvodu po bytoch je pri dnešnej cene výstavby samostatného kúrenia nezmyselné.
 
Aj keď to správca p. Satvár obhajuje tým, že splátky sú rozrátané na dobu 20 rokov a ušetríte na prevádzke.
No dnes si vieme za polovičnú sumu dať nainštalovať samostatný kotol zo všetkými povoleniami a následne ešte aj ušetriť pri jeho prevádzke. A samozrejme, atraktivita bytu s vlastným kúrením rapídne stúpne.

Nikto Vám nemôže sľúbiť viac ako ? Ako ten čo chce disponovať z Vašimi peniazmi.

Nikto Vám nemôže sľúbiť viac ako ? Ako ten čo chce disponovať z Vašimi peniazmi.
Každý vlastník nášho BD by chcel bývať vo vymaľovanom a opravenom bytovom dome. Už dnes o tom hovoriť je neskoro a ešte sa vlastníkov na to pýtať ?
Čo je správne a čo nie už nikto o tom nerozmýšľa a stráca vieru bývať v opravenom BD. Tí, čo do novodobého stavebníctva vidia a jemu rozumejú sa stiahli do úzadia a vedenie ponechali neznalým pod vedením nášho správcu, Ivanom S a t v á r o m a ním vybranými občanmi z nášho BD. Preto vlastník sa nevie rozhodnúť čo je správne, čo je pridrahé a čo je zadlženie vlastníkov na 20 rokov.

No ak bývate v starom bytovom dome je o problém postarané.
 
Bytový dom v správe SpravbytKomfort a.s., Prešov nebol výhra. Peniaze z fondu oprav sa na účte ani neohriali a už boli preč na povinné zabezpečenie a chod domu. Občania sa nakoniec rozhodli vymeniť správcu, SpravbytKomfort a.s., Prešov a skúsiť bytový dom obnoviť. Dňa 23.04.2015 sa uskutočnila domová schôdza kde bol zvolený nový správca , Virtuálny správca budov, s.r.o. a konateľom firmy, pán Ivan Satvár, ktorý vlastníkom bytov nasľuboval aj to čo nebol schopný splniť.
Jeho firma s.r.o. pôsobí na Jarkovej ulici, kde je šéf otec so synom a účtovníčka švagriná.
Subscribe to this RSS feed
Banner 468 x 60 px

Prešov