Prihlásiť sa

Úrady útočia na infozákon

28. Jún. 2011 V pripomienkovom konaní je práve novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Namiesto posilnenia vymáhateľnosti informácií pre občanov však mnohé ministerstvá a úrady požadujú výrazné oslabenie infozákona. Združenie VIA IURIS upozorňuje, že pokiaľ prejdú niektoré pripomienky, bude to znamenať veľký krok späť a výrazné oslabenie práva občanov aj novinárov na informácie.
Novela infozákona je príležitosťou na zlepšenie vymáhateľnosti informácií pre občanov a odstránenie obštrukcií úradov. Mnohé úrady však práve naopak požadujú výrazné oslabenie infozákona a práva na informácie. Ministerstvá a úrady napríklad navrhujú možnosť trestať občanov za podanie žiadosti o informácie pokutou až do výšky 1650 eur, navrhujú zrušenie sankcií pre úradníkov za porušenie infozákona, navrhujú, aby akciové spoločnosti v ktorých má štát väčšinu, neboli povinné informovať o svojom hospodárení, navrhujú neúmerné predĺženie lehôt na vybavenie žiadostí o informácie, navrhujú viaceré vágne ustanovenia,

ktoré úradom umožnia zamietať žiadosti občanov a novinárov o informácie na základe svojvôle a subjektívneho posúdenia, ako aj mnohé ďalšie zmeny oslabujúce infozákon.

Tieto návrhy sú v rozpore s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa vláda zaviazala, že bude presadzovať „maximálnu transparentnosť činnosti verejných orgánov a inštitúcií, aby princíp „čo nie je tajné, je verejné", s ktorým bol v roku 2001 prijímaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám, bol reálne napĺňaný" a že „akékoľvek nakladanie s majetkom štátu musí byť prístupné verejnej kontrole".

Právnik Peter Wilfling spolupracujúci so združením VIA IURIS hovorí: „Niektoré návrhy sú doslova absurdné a šokujúce – napríklad návrh trestať občanov za podanie žiadosti o informácie pokutami až do výšky 50 000 Sk, ak sa úrad bude domnievať, že občan „zneužíva ustanovenie zákona". Mnohé úrady znovu dokázali, že sledujú len svoje úzke záujmy, bez ohľadu na to, aké ohrozenie práv občanov to môže priniesť. Dokázali, že nie sú schopné vnímať vec objektívne a že nie sú schopné práva občanov chrániť. Stačí totiž do zákona o slobode informácií zakotviť jedno vágne a neurčité ustanovenie a mnohé úrady ho začnú zneužívať. Dúfam, že vládna koalícia aj Ministerstvo spravodlivosti splnia svoje sľuby o posilnení práva na informácie a v žiadnom prípade nepripustia akékoľvek oslabenie infozákona."

Ministerstvá a úrady požadujú napríklad nasledovné zmeny v zákone o slobode informácií:

•Úrad pre dohľad nad výkonom auditu navrhuje, aby bolo možné uložiť občanom pokutu až do 1650 eur (50 000 Sk), ak sa úrady budú domnievať, že občan svojou žiadosťou o informácie „zneužíva ustanovenia zákona" vo vzťahu k nejakému úradu. To by viedlo k absurdnému odstrašovaniu občanov od toho, aby žiadali od úradov informácie.

•Ministerstvo vnútra navrhuje, aby zamestnancom úradov už nebolo možné uložiť pokutu za porušenie zákona o slobode informácií (t.j. navrhuje, aby porušenie zákona o slobode informácií už nebolo priestupkom). Podobný návrh predložilo aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

•Ministerstvo vnútra navrhuje, aby boli utajené informácie o rozhodovacej činnosti „správnych orgánov" (tj. úradov). To by znamenalo, že občania by napr. nemohli získať informácie o prebiehajúcom povoľovaní stavieb s vplyvom na ich zdravie a životné prostredie.

•Ministerstvo hospodárstva navrhuje, aby akciové spoločnosti založené štátom, v ktorých má štát väčšinový alebo dokonca až 100 % podiel, neboli povinné informovať o svojom hospodárení a aby neboli povinné ani zverejňovať zmluvy týkajúce sa hospodárenia s ich majetkom.

•Ministerstvo financií navrhuje zakotviť vágne a neurčité ustanovenie, aby utajená mohla byť každá „dokumentácia, ktorej zverejnenie by ohrozilo činnosť a oprávnené záujmy povinnej osoby" alebo každá informácia, ktorej zverejnenie by bolo v rozpore „so zmluvnými záväzkami". Toto ustanovenie poskytuje široké možnosti zneužitia. Stačilo by, ak by úrad tvrdil, že sprístupnenie informácie by mohlo ohroziť jeho „činnosť" alebo by sa úrad mohol dohodnúť napr. s podnikateľom na utajení ľubovoľných informácií (napr. aj zmlúv týkajúcich sa nakladania s verejnými financiami) a tieto informácie by už nebolo možné zverejniť ani poskytnúť verejnosti.

•Ministerstvo hospodárstva a Úrad jadrového dozoru navrhujú, aby na utajenie určitej informácie stačilo, že podnikateľ túto informáciu „označí" za obchodné tajomstvo – a to bez ohľadu na to, či informácia naozaj spĺňa náležitosti obchodného tajomstva.

•Ministerstvo hospodárstva navrhuje, aby informácie o platoch a odmenách vedúcich zamestnancov, ktoré poskytne úrad občanovi, nemohli byť ďalej týmto občanom zverejňované a šírené. Občan by nemohol napríklad získané informácie poslať iným alebo ich zverejniť na internete.

•Úrad pre dohľad nad výkonom auditu navrhuje, aby bol zrušený jeden zo základných princípov infozákona, že povinnosť zachovávať mlčanlivosť pre konkrétnych zamestnancov úradu znamená iba to, že informácie nemôžu poskytovať títo zamestnanci, ale samotný úrad ich poskytnúť môže. Mnoho zákonov totiž stanovuje povinnosť mlčanlivosti pre radových zamestnancov, čo však neznamená, že informácie nemôžu poskytovať úrady ako inštitúcie.

•Slovenská informačná služba navrhuje svoje úplné vyňatie spod infozákona, čo znamená že by nemusela poskytovať žiadne informácie, ani o hospodárení s verejnými financiami.

•Štatistický úrad navrhuje predĺžiť lehotu na vybavenie odvolania občanov proti nesprístupneniu informácie zo súčasných 15 dní až na 30 resp. 60 dní.

•Úrad vlády a Ministerstvo vnútra navrhujú, aby infozákon výslovne utajoval aj informácie o procese prešetrovania sťažností občanov na nezákonné fungovanie úradov. K týmto informáciám nemajú mať prístup nielen občania, ale ani podávateľ sťažnosti.

Okrem týchto predložili úrady aj ďalšie pripomienky, smerujúce k oslabeniu infozákona a práva na informácie, ktoré sú v kompletnom znení zverejnené na webe.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:
Mgr. Peter Wilfling, právnik spolupracujúcí s VIA IURIS, mobil: 0904 217 833, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Združenie VIA IURIS od roku 1993 presadzuje prístup občanov k informáciám a ich možnosť zúčastniť sa na rozhodovaní. Robíme tak v konkrétnych kauzách aj prostredníctvom legislatívnych návrhov.

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov