Prihlásiť sa

Vlastníci BD, Prešov majú ďalšie hlasovanie pod vedením Virtuálny správca budov, s.r.o.

Vlastníci BD Nám. 1. mája 1-5, Prešov majú ďalšie hlasovanie pod vedením Virtuálny správca budov, s.r.o.

Kolosálny podvod I. Satvára je na svete. Perfídne formulované otázky v písomnom hlasovaní znamenajú, že vlastníci NEMAJÚ s c h v a ľ o v a ť z m l u v y , t. j. rozhodovať o ich obsahu (a teda v konečnom dôsledku či so zmluvami súhlasia alebo nesúhlasia), ale znamenajú, že o všetkom má rozhodovať iba a jedine I. Satvár.


A toto si dáva posvätiť nezmyselnou „kvázižiadosťou“, aby ho vlastníci splnomocnili k podpisu všetkých právnych podkladov a zmlúv. To, že Z A vlastníkov podpisuje zmluvy správca, je dané zo zákona, o tom sa nehlasuje!

O čom sa však hlasuje sú zmluvy samotné – a o tom rozhodujú výlučne(!!!) vlastníci a nie správca! A na to, aby so zmluvami súhlasili/nesúhlasili, tak ich musia najprv vidieť.
Videl ich niekto z Vás?

Každá zmluva musí byť najprv v dome zverejnená a každý vlastník má právo ju pripomienkovať. Toto všetko I. Satvár ignoruje, a to čo robil doteraz, t. j. že si zmluvy dojednal sám a vlastníci o nich nemali žiadnu vedomosť, chce urobiť aj tentokrát. Zákon jasne hovorí, že zmluvy schvaľujú vlastníci - § 14b zák. č. 182/1993 Z. z. (zákon o bytoch a NP). Čo chce I. Satvár je, aby ho vlastníci splnomocnili k tomu, aby to urobil za nich!!!! Toto zákon nepripúšťa!

„ Vlastník bytu / NP nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu.“ - ust. § 14 ods. (4) písm. a) zák. č. 182/1993 Z. z.. I. Satvárovi je však zákon ukradnutý a robí si čo chce.
Každé splnomocnenie má svoje zákonné náležitosti medzi ktoré patrí, mimo osobných dát splnomocnenca a splnomocniteľa a úradne overeného podpisu splnomocniteľa aj to, ako má splnomocnená osoba v každej konkrétnej otázke hlasovať, čo stanovuje ust. § 14 ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z . V tomto hlasovaní nielenže nie sú dodržané zákonné podmienky plnej moci, ale vlastník ani nepozná zmluvy o ktorých hlasuje. Avšak dopredu vie, že s nimi bude súhlasiť!!! Splnomocniť a k ú k o ľ v e k osobu spôsobom uvedeným v oznámenom písomnom hlasovaní je protiprávne a nemá žiaden právny účinok.

V uvádzaných prípadoch ide o horibilné finančné prostriedky vlastníkov (nie Satvára), a nikým nevidené a nepoznané výberové konania, ponuky a následné zmluvy, ich majú zaviazať k splácaniu úverov počas 30 (!!!) rokov - a ešte v akej obludnej výške!


Satvár nijako nevysvetlil a nezverejnil výpočet sadzieb platieb do FO, ktoré chce, aby mu vlastníci schválili. Hodil obludné čísla, ktoré znamenajú, že vlastníci bytov (nie NP!) majú platiť o 295,3% resp. 222,83% (!) viac ako doteraz. Súčasná sadzba je 0,60.-€/m²/mesiac, Satvárove hausnumerá sú nasledovné: byty napojené na centrálne vykurovanie: 1,772.-€/m²/mesiac, byty so samostatným vykurovaním: 1,337.-€/m²/mesiac. Porovnanie celkových platieb za byty:
rozloha bytu platby teraz platby àla Satvár

centrál. vyk. samostat. vyk.
36 m² 21,60.- 63,79.- (+42,19) 48,13.- (+26,54.-)
57 m² 34,20.- 101.00- (+66,80.-) 76,21.- (+42,01.-)
59 m² 35,40.- 104,54.- (+69,14.-) 78,88.- (+43,48.-)
60 m² 36.00- 106,32.- (+70,32.-) 80,22.- (+44,22.-)
62 m² 37,20.- 109,90.- (+72,70.-) 82,89.- (+45,69.-)
79 m² 47,40.- 139,99.- (+92,59.-) 105,62.- (+58,22.-)
83 m² 49,80.- 147,08.- (+97,28.-) 110,97.- (+61,17.-)

Výška platby do FO sa výlučne odvodzuje od veľkosti spoluvlastníckeho podielu v dome, t. j. od podlahovej plochy bytu/NP – § 10 ods. (1) a § 32b zák. č. 182/1993 Z. z., ktorý jasne upozorňuje, že pokiaľ sa úhrady do FO určujú i n a k ako na základe spoluvlastníckeho podielu, tak to musí byť odstránené a dané do súladu so zákonom najneskôr do 1. januára 2006. Je rok 2022 a I. Satvár si svojvoľne protizákonne určuje vlastné kritériá sadzby – zákon/nezákon.
Takže neplatia žiadne Satvárove nezmysly o tom, že sadzba bude závisieť od toho, či byt je alebo nie je napojený na centrálne vykurovanie. A aby to nestačilo, tak nebytovým priestorom určil individuálnu sadzbu, ktorú sa ani nesnaží zdôvodniť, pričom zákon platí tak pre byty ako aj nebytové priestory.

K uvedeným obludným platbám do FO si pripočítajte platby za teplo na vykurovanie. Pre ilustráciu, za dvojizbový byt s rozlohou 59 m² sa už teraz mesačne platí 95.-€ a za trojizbový s rozlohou 79 m² je to 132.-€. Samozrejme, je treba počítať s tým, že od budúceho roka bude cena plynu výrazne zvýšená, čo znamená, že cena tepla sa niekoľkonásobne zvýši. Takže dvojizbový byt s centrálnym vykurovaním s dvoma osobami bude na platbách mesačne stáť cca 300.-€ a trojizbový cca 400.-€ (závisí od spotreby vody).

Vyregulovanie – I. Satvár znova dáva hlasovať o veci, ktorá je daná zo zákona. O zákonom stanovených povinnostiach sa nehlasuje! Darmo mu aj SOI opakovane prikázala konať, on sa znova pýta, či vlastníci súhlasia s vyregulovaním!!!! Tu však Satvár perfídne skryl svoj úmysel namontovať bytové tepelné stanice – veď keď súhlasím s vyregulovaním, súhlasím aj so spôsobom vyregulovania. A samozrejme s takým, aký si zaumienil realizovať on sám.


Vlastníkom však aj teraz zatajil, že pokiaľ chce stavebne zasahovať do súkromného bytového priestoru vlastníkov, musí mať súhlas každého jedného z nich a naviac, pokiaľ chce montovať bytové tepelné stanice, tak n a j p r v m u s í byť uzatvorená nová zmluva o dodávke tepla so spol. Spravbytkomfort, a.s., Prešov, pretože sa zmení technológia prípravy vody na vykurovanie a táto zmluva musí byť schválená vlastníkmi. Môžete si to overiť u Ing. Stanislava Tuptu, riaditeľa energetickej divízie.
Perfídne formulovanou otázkou však aj toto chce I. Satvár obísť a Spravbytkomfortu chce prezentovať súhlas s vyregulovaním ako súhlas s novou zmluvou. Takže, podvod na podvod. Vyregulovanie, ako každý vie, sa dá realizovať bez akéhokoľvek stavebného zásahu v bytoch.

Možný podvod na vlastníkoch číha však aj z toho, že pri výmene stúpačiek budú „staničky“ automaticky montované. Takže súhlas s výmenou vertikálnych rozvodov teplej vody môže vyústiť do montáže „staničiek“ a následne ťahaním potrubia v celom byte.

V súvislosti s „obnovou“ vedzte, že Satvár chce meniť zariadenia, ktoré sú nové a v žiadnom prípade nepotrebujú výmenu. Jedná sa o ležaté rozvody studenej vody, ktoré boli vymenené v celom BD v roku 2011 resp. 2014 a o elektrické rozvodné skrine, ktoré boli vymenené v roku 2014. Týmito nepotrebnými prácami chce navýšiť náklady na obnovu, aby si tak mohol urvať väčšiu odmenu za svoje „inžinierske činnosti“, ktoré si sám ocenil už v roku 2015 na 1% (v ozname z roku 2020 na 2%) z celkových nákladov.
Ďalej chce vymeniť okná spoločných priestorov – čo to je? Spoločné priestory sú schodiská, kde okná vymenené už boli, takže čo sa za uvedeným skrýva?

Zateplenie je obsesiou (pretože výnosným kšeftom) I. Satvára, ktorý chce zatepľovať nielen obvodové múry BD ale aj pivnice, pôjd a stropy na najvyššom poschodí. To, že pôjd zateplený už je, sa neberie do úvahy, treba tam hodiť ešte ďalšiu vrstvu izolačnej hmoty, aby byty na najvyššom poschodí spolu so zateplením stropov nemali v zime púhych 25°C ale 30°C, a aby sa v nich v lete nedalo dýchať. A zatepľovať pivnice, ktoré už dnes sú omnoho teplejšie ako v minulosti a skladovanie potravín je v nich výrazne obmedzené - nuž kto z Vás chce, aby dom plesnivel nielen zhora ale aj zdola? BD má obvodové múry z tehál hrúbky 60 cm a stačí, aby naň bola daná tepelnoizolačná omietka, ktorá je naviac priedušná a nespôsobuje plesnivenie. To je však lacnejšie ako vlna resp. polystyrén....

Úžasné sú aj zmeny v sumách uvádzaných v oznámeniach o písomnom hlasovaní - jeden deň tak, druhý inak. Desaťtisíc sem, desaťtisíc tam....

A ešte právna analýza(?????) doterajších sporových konaní.
Čo znamená to množné číslo?
V súčasnosti existuje jediný súdny spor týkajúci sa všetkých vlastníkov domu: 20C/21/2019 z roku 2019. Takže po 3(!) rokoch od podania žaloby Satvár zrazu potrebuje analýzu?!
Druhý súdny spor z roku 2016 skončil v roku 2019 – takže Satvár potrebuje analýzu už neexistujúcej kauzy! Jedná sa o perfídny Satvárov výmysel, pretože z našich peňazí na nejakú právnu analýzou (čo to je?) chce pokryť svoje osobné náklady na právnika v súkromnej veci (ohováranie), nemajúcej nič spoločné s ostatnými vlastníkmi.

A nakoniec, nebuďte prekvapení a buďte milí, keď Vám o tretej v noci zazvonia „overovatelia“, veď čas písomného hlasovania stanovil Satvár na 24 hodín denne počas 22 dní - takže, vždy pripravení!

Jediným riešením situácie v dome je odvolať I. Satvára!

Vlastníci bytov na ul. Nám. 1. Mája 1,2,3,4,5 Prešov v zastúpení správcu Virtuálny správca budov, s. r. o , Jarková 31, 080 01 P R E Š O V
IČO 44526 890, registrovaný Oddiel Sro Vložka číslo: 2092]/P 27.11.2008 DIČ: 202 272 3681
OZNAM
Týmto ruším písomné hlasovanie vyhlásené dňa 4.8.2022 z dôvodu chyby v texte, za ktoré sa ospravedlňujem a zároveň Vám predkladám nové
OZNÁMENIE O KONANÍ PÍSOMNÉHO HLASOVANIA

Last modified onstreda, 10 august 2022 10:56

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov