Prihlásiť sa

Žaloba na zrušenie hlasovania zo schôdze vlastníkov bytov – ako uspieť ?

Žaloba na zrušenie hlasovania zo schôdze vlastníkov bytov – ako uspieť ?
Nedostatok právnej úpravy v tomto smere nemôže pozbaviť dotknutého vlastníka možnosti domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou.
Takže ak chcete sa domáhať zrušeniu hlasovania zo schôdzi a napadnúť ho na súde musíte žalovať všetkých ostatných vlastníkov, ktorí hlasovali kladne na schôdzi ako aj tých, ktoré sa schôdze nezúčastnili.
 
Nie samotného správcu !
 
Vyjadrenie právneho zástupcu:
Okresný súd nie je povinný sa ani meritórne vo veci zaoberať žalobným návrhom, nakoľko meritórnemu prejedaniu žaloby predchádza skúmanie procesných podmienok konania a tie vo vašom prípade splnené neboli.
 Súhlasím s názorom okresného súdu že žaloba bola zamietnutá iba z dôvodu, že ste zle označili žalovaného.
Príklad pána Satvára Virtuálny správca budov s.r.o. je iba správcom vášho bytového domu. Je pravda že zabezpečoval úkony ohľadne schôdze, že ju zvolával, viedol a spísal zápisnice.
Prikladáme samotnú žalobu proti Virtuálny správca budov s.r.o.
 
Súdy stále zamietnu žaloby bez meritórneho prejednania žaloby, keď žalobcovia ( ktorými môžu byť iba prehlasovaní vlastníci zo schôdze vlastníkov, buď všetci alebo iba tí, ktorí sa takto rozhodnú ) žalovali správcu bytového domu, alebo spoločenstvo.
 
Správne je žalovať všetkých ostatných vlastníkov, ktorí hlasovali kladne na schôdzi ako aj tých, ktoré sa schôdze nezúčastnili, ale nie žalovať p. Satvára.
Prikladáme výsledok zamietnutej žaloby proti Virtuálny správca budov s.r.o.
 
Tento nedostatok vecnej pasívnej legitimácie môžete kedykoľvek zmeniť od začatia súdneho konania do rozhodnutia vo veci samej. Okresný súd uznesením ukončil dokazovanie a vyhlási rozsudok, ktorý Vám následne v písomnej podobe doručí.
 
Takže ak súd už vyhlási rozsudok nie je ho možné odstrániť odvolaním, navyše odvolanie by malo smerovať k tomu, že v niečom okresný súd pochybil a preto žiadate krajský súd aby rozhodnutie okresného súdu zrušil. Ak však rozhodnutie okresného súdu je správne pre záver o nedostatku vecnej pasívnej legitimácie, potom niet čo napísať do odvolania.
 
Iné dôvody ktorými by ste chceli opakovať svoje tvrdenia o pochybeniach na schôdzi, síce môžete uviesť do odvolania, avšak krajský súd sa nimi nebude ani zaoberať, lebo primárne ak preskúma eventuálne vaše odvolanie a sa stotožní so záverom okresného súdu, že bol zle označený žalovaný, tak potvrdí rozsudok okresného súdu.
 
Rozsudky z iných káuz, kde súdy nerozhodli v prospech prehlasovaných žalobcov z dôvodu, že žalovali nesprávny subjekt:
 
Spomeňme ešte článok z Ulpianusu
že súd žalobu nezamietol iba pre nepresný petit, lebo zákon č. 182/1993 neuvádza akou formou sa máte domáhať svojich práv na súde, podstatné je že by súd videl z obsahu vašich podaní čoho sa domáhate, čo Vaše podanie spĺňalo, lebo ste žiadali vyhlásiť prijaté uznesenia zo schôdze za neplatné, tam by teda problém nebol, súd by mohol rozhodnúť aj iným výrokom ako by ste ho navrhli Vy.
Podstatné je, že by súd vyhovel podstate Vašej žaloby.
Avšak správne označenie subjektu žalovaného je podstatná podmienka súdneho konania, nakoľko ním nemôže byť hocikto, ale iba nositeľ hmotného práva.
 
Vo všetkých rozsudkoch viď vyššie sa uvádza, že spor o neplatnosť uznesenia zo schôdze, či jeho nesúhlas s prijatým uznesením ktorý vysloví vlastník hlasovaním proti, je sporom medzi ním a ostatnými vlastníkmi, ktorí hlasovali kladne, príp. sa schôdze nezúčastnili a preto žaloba musí vždy smerovať aj do budúcna ak by ste takýto návrh chceli urobiť, iba proti všetkým ostatným vlastníkom.
 
Správcu bytového domu môžete žalovať iba pre nesplnenie iných povinností ktorých by sa dopustil pri výkone správy, príp. domáhať sa náhrady finančnej škody, ktorá by vám vznikla v dôsledku jeho protiprávneho konania, nie je to však prípad napadnutia rozhodnutí zo schôdzi vlastníkov bytov.

Žaloba na zrušenie hlasovania zo schôdze vlastníkov bytov
a
Last modified onštvrtok, 15 marec 2018 21:40

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov