Prihlásiť sa

Rady pre spotrebiteľov pri nákupe prostredníctvom zľavových kupónov

Rady pre spotrebiteľov pri nákupe prostredníctvom zľavových kupónov

Ešte pred rozhodnutím, využiť možnosť jedno alebo viac úrovňového sieťového predaja prostredníctvom zľavových kupónov, má každý spotrebiteľ možnosť:

• overiť adresu a sídlo predajcu - zľavového portálu, ako aj predajcu výrobku, resp. poskytovateľa služby (POZOR: prenajímatelia domén s koncovkou „.sk", môžu byť aj zo zahraničia);

• prečítať všeobecné obchodné podmienky zľavového portálu a všeobecné obchodné podmienky predajcu výrobku, resp. poskytovateľa služby;

• veľmi dôsledne zvážiť akékoľvek platby vopred;

• vyhľadať referencie o zľavovom portáli a o predajcovi výrobku, resp. poskytovateľovi služby, o ich serióznosti, čestnosti..., napríklad z diskusných fór;

• prečítať názory a skúsenosti iných spotrebiteľov na zľavový portál, na predajcu výrobku, resp. poskytovateľa služby.

Pri zakúpení zľavového kupónu platia pravidlá, ako pri uzatváraní zmluvy na diaľku – zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.


1. KROK

KÚPOU ZĽAVOVÉHO KUPÓNU SPOTREBITEĽ UZATVÁRA ZMLUVU NA DIAĽKU SO ZĽAVOVÝM PORTÁLOM

Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v § 12 upravuje podmienky odstúpenia od zmluvy (okrem plnenia, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie. V takom prípade je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, bez uvedenia dôvodu, iba do momentu začiatku plnenia napr. do začiatku kultúrneho alebo športového podujatia....).

V zmysle uvedeného, spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní. Spolu s písomným odstúpením od zmluvy spotrebiteľ doporučenou poštou vracia zľavový kupón.

2. KROK

OPAKOVANÉ OVERENIE PODMIENOK UPLATNENIA ZĽAVOVÉHO KUPÓNU

Bezprostredne po doručení kupónu má spotrebiteľ možnosť opakovane si overiť podmienky uplatnenia zľavového kupónu. V prípade pochybností alebo negatívneho zistenia je spotrebiteľ oprávnený, bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy nákupu kupónu do 7 pracovných dní u predajcu kupónu.

3. KROK

POUŽITIE - UPLATNENIE ZĽAVOVÉHO KUPÓNU CEZ INTERNET

Uplatnením zľavového kupónu cez internet u predajcu výrobku, resp. u poskytovateľa služby - spotrebiteľ opakovane uzatvára zmluvu na diaľku - tento krát s predajcom výrobku, resp. s poskytovateľom služby.

Spotrebiteľ až po doručení tovaru, na ktorý bol „použitý zľavový kupón", má opakovane možnosť odstúpenia od zmluvy do 7 pracovných dní (okrem plnenia, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie... a okrem zmluvy o poskytnutí ubytovania, dopravy, stravovacích služieb a služieb na voľný čas, v ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote - § 9 ods. 4, písm. g zákona č. 108/2000 Z. z.).

Spolu s písomným odstúpením od zmluvy, spotrebiteľ doporučenou poštou vracia tovar zakúpený „použitím" zľavového kupónu.

Po zákonnom odstúpení od zmluvy, ak predávajúci odmietne výrobok prijať, alebo najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nevráti cenu zaplatenú za tovar, koná v rozpore so zákonom. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa s podnetom na kontrolu na miestne príslušný inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho.

4. KROK

REKLAMÁCIA VADY SLUŽBY, PRE NEMOŽNOSŤ VYUŽIŤ ZĽAVOVÝ KUPÓN, Z OBJEKTÍVNYCH DÔVODOV NA STRANE POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ písomne - doporučenou poštou - u predajcu zľavového kupónu, ako aj u poskytovateľa služby – o čom spotrebiteľ obidva subjekty upovedomuje. V reklamácii je potrebné opísať objektívny dôvod nemožnosti využitia zľavového kupónu a pripojiť dôkazy o viacnásobnom, opakovanom a neúspešnom uplatnení kupónu (napríklad obojstranná e-mailová komunikácia, opakované volania na telefónne číslo poskytovateľa služby...).


Podľa § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie, spotrebiteľ môže podať podnet na vykonanie kontroly a na prešetrenie obchodnej praktiky predávajúcich. Podnet predkladá na príslušný inšpektorát SOI podľa sídla zľavového portálu, resp. poskytovateľa služby. K podnetu na vykonanie kontroly spotrebiteľ prikladá kópie všetkých dokladov, ktoré s kúpou, neúspešným uplatnením a reklamáciou zľavového kupónu súvisia.

Bez predloženia relevantných dokladov nie je možné vykonať kontrolu a prešetriť obchodnú praktiku zľavového portálu a poskytovateľa služby.


UPOZORNENIE

SOI NERIEŠI A NEKONTROLUJE PRÍPADY - ak spotrebiteľovi „prepadne" neuplatnený zľavový kupón, z dôvodu jeho nevyužitia: z rodinných, pracovných, zdravotných a iných subjektívnych dôvodov - výlučne na strane spotrebiteľa, resp. spotrebiteľ napriek „dlhej platnosti zľavového kupónu" tento uplatní tesne pred ukončením jeho platnosti.

Každý shop musí mať tieto informácie:
- predávajúci na stránkach elektronického obchodu neuvádzali úplné údaje, informácie: označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu, adresu elektronickej pošty, názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha, lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny;
- predávajúci na stránkach elektronického obchodu neoznámili svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, dodacie podmienky, platobné podmienky, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny;

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov