Prihlásiť sa

Vrátenie správneho poplatku alebo preplatku poplatku podľa zákona č. 145/1995

Metodický pokyn k vráteniu správneho poplatku alebo preplatku poplatku podľa § 10 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 
S účinnosťou od 1.1.2016 sa menilo znenie ustanovenia § 10 ods. 1 až ods. 3 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o SP“) s dopadom na to, či sa správny poplatok (ďalej len „poplatok“) alebo preplatok poplatku vráti z vlastného podnetu správneho orgánu alebo na základe žiadosti poplatníka.
 
Sprehľadnil sa postup vrátenia poplatku alebo preplatku poplatku s ohľadom na to, či je správny orgán zapojený alebo nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov (ďalej len “CSEP”).
K vráteniu poplatku dochádza v prípadoch, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný alebo ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie z dôvodov na strane poplatníka. K vráteniu preplatku poplatku dochádza v prípade, ak poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).
Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup, pri vrátení poplatku alebo preplatku poplatku podľa § 10 zákona o SP.
 1. Oddiel Vrátenie poplatku v plnej výške podľa § 10 ods. 1 zákona o SP
Podľa § 10 ods. 1 zákona o SP správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo na základe žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak.
1.1. Vrátenie poplatku v plnej výške z vlastného podnetu správneho orgánu
V prípade, že správny orgán nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu, rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške podľa § 10 ods. 1 zákona o SP z vlastného podnetu bez žiadosti poplatníka.
Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán
 1. odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,
 2. odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu alebo
 3. odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.
Osobitným predpisom v podmienkach orgánov FS je pri daňovom konaní zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri správnom konaní zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Príklad č. 1:
Daňový subjekt/poplatník (ďalej len „DS“) podal dňa 16.6.2016 na DÚ žiadosť o odklad platenia dane podľa § 57 daňového poriadku a zaplatil poplatok v sume 9,50 eura v zmysle položky 143 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). DÚ vydal rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane (nejednalo sa o osobitne zložitý prípad) a odovzdal rozhodnutie na poštovú prepravu prostredníctvom pošty dňa 19.7.2016, t. j. po lehote ustanovenej v § 65 ods. 1 daňového poriadku (v menej zložitom prípade do 30 dní odo dňa začatia konania).
Z dôvodu, že DÚ uskutočnil konanie bez zavinenia poplatníka po lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu (daňového poriadku), rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške podľa § 10 ods. 1 zákona o SP z vlastného podnetu bez žiadosti poplatníka.
Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o SP správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške na základe žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak.
Inak je vrátenie poplatku upravené napr. v položke 1 sadzobníka, podľa ktorej orgány FS vyberajú poplatky. Podľa poznámky k uvedenej položke, poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu. Znamená to, že orgán FS v prípade povolenia obnovy konania alebo vyhovenia podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v plnom rozsahu rozhodne
 • vrátení poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o SP bez žiadosti poplatníka.
Podľa ostatných položiek, pri ktorých je vrátenie poplatku ustanovené inak (napr.: položky 21 sadzobníka), orgány FS nevyberajú poplatky. Orgány FS pri vyberaní poplatkov podľa položky 21 sadzobníka nepostupujú, táto položka je uvedená len ako príklad iného spôsobu vrátenia poplatku pri negatívnom výsledku žiadosti o úkon.
Príklad č. 2:
DS - FO podnikateľ podal na colný úrad (ďalej len „CÚ“) návrh na obnovu konania podľa § 75 daňového poriadku a zaplatil poplatok podľa položky 1 bod 2 sadzobníka v sume 165,50 eura. CÚ na základe návrhu daňového subjektu obnovu konania povolil. Pretože CÚ obnovu konania povolil, pri vrátení poplatku bude postupovať podľa § 10 ods. 1 zákona o SP v nadväznosti na poznámku k položke
 • sadzobníka a vydá rozhodnutie o vrátení poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o SP bez žiadosti poplatníka.
1.2. Vrátenie poplatku v plnej výške na základe žiadosti poplatníka
Ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, správny orgán rozhodne o jeho vrátení v plnej výške podľa § 10 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch len na základe žiadosti poplatníka, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak.
Príklad č. 3:
Obec požiadala CÚ o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu podľa § 53 ods. 4 daňového poriadku a zaplatila poplatok podľa položky 143 písm. b) sadzobníka v sume 3,00 eur. CÚ vydal obci žiadané potvrdenie.
Obec je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o SP oslobodená od poplatkov s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, z uvedeného dôvodu nebola povinná poplatok za vykonaný úkon orgánu FS zaplatiť.
CÚ v tomto prípade postupuje podľa § 10 ods. 1 zákona o SP a rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške na základe žiadosti obce o vrátenie poplatku. Nárok na podanie žiadosti o vrátenie poplatku zaniká podľa § 10 ods. 11 zákona o SP uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
Príklad č. 4:
DS podal na DÚ žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie z dôvodu uvedeného v § 157 ods. 1 písm. c) daňového poriadku a zaplatil poplatok podľa položky 144 písm. c) sadzobníka v sume 16,50 eura. DÚ nevyhovel žiadosti DS a vydal oznámenie o nevyhovení žiadosti o povolenie úľavy zo sankcie podľa § 157 daňového poriadku.
 • nadväznosti na znenie spoplatňovaného úkonu, podľa položky 144 písm. c) sadzobníka je spoplatnené povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa § 157 daňového poriadku.
 • zmysle citovaného ustanovenia o povolení úľavy zo sankcie alebo o odpustení sankcie sa vydáva rozhodnutie. O nevyhovení žiadosti DS o povolenie úľavy zo sankcie alebo o odpustenie sankcie sa zašle DS písomné oznámenie; v takomto prípade sa rozhodnutie nevydáva.
Nepovolenie úľavy zo sankcie je v tomto prípade dôvodom na vrátenie poplatku. DÚ rozhodne o vrátení poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o SP z dôvodu, že poplatok bol zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, avšak iba na základe žiadosti poplatníka. Nárok na podanie žiadosti o vrátenie poplatku zaniká podľa § 10 ods. 11 zákona o SP uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
Poznámka:
Rovnako sa postupuje, ak DS požiada o odpustenie sankcie podľa § 157 ods. 4 daňového poriadku a orgán FS tejto žiadosti nevyhovie alebo ak DS požiada podľa § 70 ods. 2 daňového poriadku o povolenie úľavy na dani alebo o odpustenie daňového nedoplatku a orgán FS takej žiadosti nevyhovie.
 1. Oddiel Vrátenie preplatku
Podľa § 10 ods. 2 zákona o SP správny orgán na základe žiadosti poplatníka rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný.
Príklad č. 5:
DS požiadal DÚ o odklad platenia dane podľa § 57 ods. 1 daňového poriadku, pričom žiadosť doručil elektronickými prostriedkami a zaplatil poplatok v plnej výške podľa položky 143 písm. a) sadzobníka v sume 9,50 eur. DÚ na základe žiadosti vydal rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane v lehote ustanovenej v § 65 ods. 1 daňového poriadku (do 30 dní, prípadne 60 dní odo dňa začatia konania).
Ak DS podal žiadosť elektronickými prostriedkami, podľa § 6 ods. 2 zákona o SP sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka, t. j. 4,75 eura a po zaokrúhlení podľa § 6a písm. c) je to 4,50 eura. Pretože poplatník zaplatil viac než bol povinný, vznikol mu preplatok vo výške 5,00 eur.
DÚ v zmysle § 10 ods. 2 zákona o SP rozhodne o vrátení preplatku len na základe žiadosti poplatníka o vrátenie preplatku. Nárok na podanie žiadosti o vrátenie preplatku zaniká podľa § 10 ods. 11 zákona o SP uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
 1. Oddiel Vrátenie pomernej časti poplatku
 • zmysle § 10 ods. 5 zákona o SP, ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú primerane. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
K vráteniu pomernej časti poplatku dochádza najčastejšie v prípade späťvzatia podnetu na úkon alebo konanie. Dôsledkom späťvzatia podnetu na úkon alebo konanie poplatníkom je skutočnosť, že sa úkon nevykoná a konanie sa neuskutoční z dôvodov na strane poplatníka. Dôvody pre späťvzatie podnetu sú rôzne, najčastejšie poplatníci zoberú svoju žiadosť späť, ak majú v konaní predložiť rôzne doklady a náležitosti. Správca dane, v týchto prípadoch musí pred vydaním rozhodnutia vykonať určité úkony ako napr. zaslať poplatníkovi výzvu na predloženie dokladov, potvrdení, a pod., preto zákon ustanovil, že poplatok sa vráti maximálne vo výške 65 % zo zaplateného poplatku. Rozhodnúť o výške vráteného poplatku je na správnom orgáne.
Príklad č. 6:
DS požiadal CÚ podľa § 57 daňového poriadku o povolenie platenia dane v splátkach a zaplatil poplatok podľa položky 143 písm. a) sadzobníka v sume 9,50 eura. Následne vzal DS svoje podanie späť, skôr ako bolo o ňom rozhodnuté.
Podľa cit. položky poplatku okrem iných podlieha vydanie rozhodnutia o povolení zaplatenia dane v splátkach. V uvedenom prípade CÚ rozhodnutie o povolení zaplatenia dane v splátkach nevydal, pretože DS vzal svoje podanie späť, skôr ako bolo o ňom rozhodnuté. Znamená to, že sa konanie neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka.
CÚ môže na žiadosť poplatníka podľa § 10 ods. 5 zákona o SP rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku. Nárok na podanie žiadosti o vrátenie preplatku zaniká podľa §10 ods. 11 zákona o SP uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
 1. Oddiel Minimálna suma poplatku alebo preplatku, ktorú je možné vrátiť
Podľa § 10 ods. 9 zákona o SP správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,70 eura. To neplatí, ak sa má vrátiť poplatok podľa odseku 1.
Príklad č. 7:
DS podal elektronicky dňa 16.9.2016 žiadosť o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu, a súčasne uhradil poplatok vo výške 3,00 eur. DS podal žiadosť elektronickými prostriedkami, preto podľa § 6 ods. 2 zákona o SP sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka, t. j. 1,50 eura. DÚ vykonal spoplatnený úkon. DS vznikol preplatok v sume 1,50 eura.
Dňa 14.10.2016 DS požiadal DÚ o ďalší spoplatnený úkon, a to o vyhotovenie fotokópie 1 stranového dokumentu zo spisového materiálu, do ktorého možno nazrieť v zmysle § 23 ods. 2 daňového poriadku.
 • ten istý deň Ds zaplatil poplatok v sume 1,50 eura. DS podal žiadosť elektronickými prostriedkami. DÚ pre DS vyhotovil fotokópiu 1 strany dokumentu. Z dôvodu, že žiadosť bola podaná elektronickými prostriedkami, podľa § 6 ods. 2 zákona o SP sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka, t. j. 0,75 eura. Vypočítaný poplatok sa následne zaokrúhli podľa § 6a písm. c) zákona o SP na pol eura nadol, t. j. na sumu 0,50 eura. DS vznikol preplatok v sume 1,00 eura.
Následne DS podal žiadosť o vrátenie preplatku v sume 2,50 eura. Má orgán FS povinnosť vrátiť preplatok v uvedenom prípade?
Riešenie:
 • zmysle zákona o SP DS zaplatil dva správne poplatky za dva spoplatnené úkony. V oboch prípadoch zaplatil viac než bol povinný zaplatiť. V uvedenom prípade, DS vznikli dva preplatky jeden vo výške 1,50 eura a druhý vo výške 1,00 eura. Suma, ktorá sa má vrátiť, za jednotlivý úkon neprevyšuje 1, 70 eura.
DÚ na základe žiadosti DS o vrátenie preplatku vydá dve oznámenia o nevyhovení žiadosti o vrátenie preplatku podľa § 10 ods. 2 zákona o SP.
Príklad č. 8:
DS podal elektronicky dňa 16.5.2016 dve žiadosti, každou požiadal o vyplnenie tlačiva pre banku. Súčasne dňa 16.5.2016 uhradil poplatok bezhotovostne vo výške 3,00 eur (2 x 1,50). Za každé potvrdenie mal zaplatiť poplatok v sume 0,50 eura. DS podal žiadosť o vrátenie preplatku v sume 2,00 eur. Aký je správny postup pri vrátení preplatku v tomto prípade?
Riešenie:
 • uvedenom prípade, DS požiadal DÚ o dva spoplatnené úkony: doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ, ktoré podliehajú poplatku podľa položky 143 písm. c) sadzobníka, každý v sume 1,50 eura. DS podal žiadosť elektronickými prostriedkami, preto podľa § 6 ods. 2 zákona o Sp sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka, t. j. každý v sume 0,75 eura. Každý vypočítaný poplatok sa následne zaokrúhli podľa § 6a písm. c) zákona o SP na pol eura nadol, t. j. na sumu 0,50 eura.
Správny orgán podľa § 10 ods. 2 zákona o SP rozhoduje o vrátení poplatku alebo preplatku za úkon alebo konanie, preto podľa § 10 ods. 9 posudzuje vznik preplatku za každý úkon alebo konanie samostatne a nie spolu za viac spoplatnených úkonov alebo konaní.
DS za dva spoplatnené úkony podľa položky 143 písm. c) sadzobníka zaplatil poplatky jednou platbou v celkovej sume 3,00 eur. DÚ na základe žiadosti vydal dve potvrdenia na predtlačenom tlačive, ktoré predložil žiadateľ, kde doplnil požadované údaje.
 • zmysle zákona o SP DS zaplatil dva správne poplatky za dva spoplatnené úkony. V oboch prípadoch zaplatil viac než bol povinný zaplatiť. Vznikli mu teda dva preplatky na správnych poplatkoch, každý v sume 1,00 euro, t. j. suma, ktorá sa má vrátiť, za jednotlivý úkon neprevyšuje 1, 70 eura.
DÚ na základe žiadosti DS o vrátenie preplatku vydá dve oznámenia o nevyhovení žiadosti o vrátenie preplatku podľa § 10 ods. 2 zákona o Sp.
Príklad č. 9:
DS - fyzická osoba požiadala DÚ o potvrdenie o výške dosiahnutého príjmu za rok 2015 na účely žiadosti o štátnu sociálnu dávku a zaplatila poplatok 1,50 eura podľa položky 2 písm. a) sadzobníka. DÚ vydal žiadané potvrdenie a následne DS požiadal o vrátenie poplatku v sume 1,50 eura. Má DÚ povinnosť na základe žiadosti vrátiť poplatok, ktorý neprevyšuje 1, 70 eura?
Riešenie:
Podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o SP od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci. Vydanie potvrdenia o výške dosiahnutého príjmu na účely žiadosti o štátnu sociálnu dávku je v zmysle citovaného ustanovenia úkonom oslobodeným od poplatkov.
Podľa § 10 ods. 9 zákona o SP správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1, 70 eura. To však neplatí, ak sa má vrátiť poplatok podľa § 10 ods. 1 zákona o SP, čo znamená, že v prípadoch v ktorých upravuje vrátenie poplatku § 10 ods. 1 zákona o SP, sa poplatok vráti aj keď neprevyšuje 1,70 eur.
 • uvedenom prípade bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný. DÚ na základe žiadosti vydá rozhodnutie o vrátení poplatku podľa § 10 ods.1 zákona o SP na sumu 1,50 eura. Nárok na podanie žiadosti o vrátenie poplatku zaniká podľa § 10 ods. 11 zákona o SP uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
 1. Oddiel Vrátenie správneho poplatku alebo preplatku poplatku s ohľadom na prechodné ustanovenia § 19j k úpravám zákona o SP účinným od 1. januára 2016
Podľa § 19j ods. 1 druhej vety zákona o SP konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, ak odsek 2 neustanovuje inak.
Na zaokrúhľovanie poplatku, označenie platby poplatku a vrátenie poplatku alebo preplatku sa podľa § 19j ods. 2 vety zákona o SP vzťahujú § 6a, § 7 ods. 6 a § 10 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2016, i keď konania vo veciach poplatkov začali do 31. decembra 2015.
Príklad č. 10:
DS podal dňa 14.9.2015 na DÚ žiadosť o odpustenie sankcie napr. podľa § 157 ods. 1 písm. c) daňového poriadku a v ten istý deň zaplatil poplatok podľa položky 144 písm. c) sadzobníka v sume 16,50 eura. DÚ nevyhovel žiadosti DS o odpustenie sankcie a dňa 16.10.2015 vydal oznámenie
 • nevyhovení žiadosti o povolenie úľavy zo sankcie podľa § 157 ods. 6 daňového poriadku. Neodpustenie sankcie je dôvod na vrátenie poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o SP (pozri príklad č. 4 tohto pokynu) s tým, že DS zaplatil poplatok bez toho, aby bol na to povinný.
DÚ v roku 2015 nerozhodol o vrátení poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o SP v znení účinnom do 31.12.2015. Môže DÚ v tomto prípade v roku 2016 vrátiť poplatok z vlastného podnetu podľa § 10 ods.
 • zákona o SP v znení účinnom do 31.12.2015 z dôvodu, že konanie sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2015?
Riešenie:
Podľa § 10 ods. 1 zákona o SP v znení účinnom od 1.1.2016 správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške na základe žiadosti poplatníka (pokiaľ pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak) v prípade, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný.
S ohľadom na to, že v uvedenom prípade konanie vo veci žiadosti o odpustenie sankcie podľa § 157 ods. 1 písm. c) daňového poriadku začalo 14.9.2015 a poplatok bol zaplatený v ten istý deň, aplikujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2016 § 19j zákona o SP.
 • 1 druhej vete prechodné ustanovenie § 19j zákona o SP upravuje, že ak boli konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neskončené do 31.12.2015, dokončia sa podľa predpisov účinných do 31.12.2015, ak ods. 2 neustanovuje inak. V ods. 2 tohto ustanovenia je upravené, že na vrátenie poplatku alebo preplatku sa vzťahuje § 10 ods. 3 zákona o SP v znení účinnom od 1.1.2016, i keď konanie vo veciach poplatku začalo do 31.12.2015; § 10 ods. 3 zákona o SP upravuje iba orgán, ktorý je oprávnený poplatok alebo preplatok vrátiť a lehotu, v ktorej sa poplatok alebo preplatok vracia a v ktorej sa zasiela odpis právoplatného rozhodnutia prevádzkovateľovi systému.
Prechodné ustanovenie neupravuje, že ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31.12.2015, pri vrátení správneho poplatku alebo preplatku podľa § 10 ods. 1 a 2 sa od 1.1.2016 postupuje podľa prepisov účinných do 31.12.2015.
Konanie vo veci zaplatenia alebo vyberania poplatku podľa položky č. 144 písm. c) sadzobníka pri podaní žiadosti o odpustenie sankcie podľa § 157 ods. 1 písm. c) daňového poriadku je samostatným konaním a konanie vo veci vrátenia správneho poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o SP v znení účinnom od 1.1.2016 na základe žiadosti poplatníka je novým konaním.
Ako z uvedeného vyplýva, ak konanie vo veci vrátenia poplatku začne po 1.1.2016, DÚ je oprávnený rozhodnúť o vrátení poplatku v súlade s § 10 ods. 1 zákona o SP iba na základe žiadosti poplatníka, aj napriek tomu, že konanie vo veci žiadosti o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa daňového poriadku v uvedenom prípade začalo 14.9.2015 a zároveň konanie vo veci poplatku začalo 14.9.2015, t j. do 31.12.2015. Nárok na podanie žiadosti o vrátenie poplatku zaniká podľa § 10 ods. 11 zákona o SP uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
 1. Oddiel Vrátenie poplatku alebo preplatku s ohľadom na zapojenie orgánov finančnej správy do
centrálneho systému evidencie poplatkov
Paragraf 10 ods. 3 zákona o SP upravuje, ktorý orgán je príslušný na vrátenie poplatku alebo preplatku v závislosti od toho, či je správny orgán zapojený alebo nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov (ďalej len „CSEP“). Pri správnych orgánoch zapojených do CSEP vrátenie poplatku alebo preplatku poplatku v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona o SP realizuje prevádzkovateľ systému - Slovenská pošta, a. s. (ďalej len „prevádzkovateľ systému“), na základe odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o jeho vrátení.
Pretože všetky orgány FS sú zapojené do CSEP od 18.2.2015, orgán FS zašle v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona o SP odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku vydaného podľa § 10 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o SP alebo odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení pomernej časti poplatku vydaného podľa § 10 ods. 5 zákona o SP (ďalej len „rozhodnutie“) s vyznačenou doložkou právoplatnosti na realizáciu prevádzkovateľovi systému bez zbytočného odkladu.
Prevádzkovateľ systému je povinný podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o SP vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia orgánu FS.
Prevádzkovateľovi systému zo zákona o SP vyplýva iba povinnosť realizovať vrátenie poplatku alebo preplatku na účet poplatníka alebo na adresu uvedenú v odpise právoplatného rozhodnutia, a to v lehote do 30 dní po doručení odpisu právoplatného rozhodnutia.
Ak prevádzkovateľ systému nemohol poplatok alebo preplatok vrátiť z toho dôvodu, že poplatník sa napr. odsťahoval alebo číslo účtu uvedené v právoplatnom rozhodnutí nie je správne, vráti orgánu FS kópiu odpisu rozhodnutia s vyznačením požiadaviek, pre ktoré nie je možné realizovať vrátenie poplatku a orgán FS vykoná potrebné úkony, (t.j. napr.: zistí nový pobyt alebo sídlo poplatníka, overí správnosť a platnosť účtu poplatníka, na ktorý sa má vrátiť správny poplatok, a pod.). Orgán FS bez zbytočného odkladu po zistení údajov potrebných na vrátenie poplatku alebo preplatku, tieto údaje oznámi (listom, elektronicky alebo telefonicky) prevádzkovateľovi systému.
 1. Oddiel Úrok z omeškania
Podľa § 10 ods. 4 zákona o SP ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 5 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5 %. Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.
U orgánov FS povinnosť zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania nevzniká z dôvodu, že sú zapojené do CSEP a preto poplatok alebo preplatok na základe odpisu právoplatného rozhodnutia orgánu FS, vracia prevádzkovateľ systému. V prípade ak prevádzkovateľ systému poplatok alebo preplatok nevráti v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku, vznikne mu povinnosť zaplatiť úrok z omeškania podľa § 10 ods. 4 zákona o SP. O zaplatení úroku sa nevydá rozhodnutie, iba sa poplatníkovi zaplatí úrok z omeškania.
Príklad č.11:
Orgán FS zaslal v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona o SP odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku vydaného podľa § 10 ods. 1 zákona o SP prevádzkovateľovi systému. Odpis právoplatného rozhodnutia bol prevádzkovateľovi doručený dňa 11.6.2016. Prevádzkovateľ systému vrátil poplatok poplatníkovi dňa 20.8.2016.
Z dôvodu, že prevádzkovateľ systému nevrátil poplatok v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia orgánu FS v zmysle § 10 ods. 3 zákona o SP, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania podľa § 10 ods. 4 zákona o SP z poplatku, ktorý sa mal vrátiť. Prevádzkovateľ systému o zaplatení úroku nevydá rozhodnutie, iba zaplatí poplatníkovi úrok z omeškania.
 1. Oddiel Vrátenie mylnej platby zaplatenej na Zberný podúčet prevádzkovateľa systému
Zberný podúčet číslo SK476500000019005796 (ďalej len „Zberný podúčet“) je určený na platenie správnych poplatkov pre poplatníkov, ktorí komunikujú s orgánmi finančnej správy elektronicky. Zberný podúčet je vo vlastníctve prevádzkovateľa systému, ktorý v zmysle zákona o SP a na základe zmluvy s Ministerstvom financií SR vykonáva službu centrálnej evidencie poplatkov.
V prípade, ak bola na Zberný podúčet zaplatená platba bez zjavného odôvodnenia, t. j. na orgáne finančnej správy nebola podaná žiadosť o úkon alebo konanie, ktoré podlieha správnemu poplatku, je potrebné takúto platbu klasifikovať ako mylnú platbu.
Vrátenie mylnej platby nie je upravené v zákone o SP (mylná platba nie je platbou správneho poplatku), a preto na jej vrátenie nemožno použiť ustanovenia § 10 zákona o SP o vrátení poplatku alebo preplatku. Takúto platbu vracia vlastník Zberného podúčtu, ktorým je prevádzkovateľ systému. Ponechanie mylnej platby na účte prevádzkovateľa systému po požiadaní subjektu o vrátenie platby by bolo možné klasifikovať ako bezdôvodné obohatenie.
Prevádzkovateľ systému však nemôže vracať platby podľa vlastného rozhodnutia, nakoľko bez spolupráce s príslušným úradom (orgánom FS) nedokáže zistiť, z akého dôvodu bola vykonaná platba na Zberný podúčet. FR SR alebo príslušný daňový úrad alebo colný úrad na žiadosť prevádzkovateľa systému potvrdí vo svojom stanovisku, že pripísané finančné prostriedky na Zbernom podúčte nie sú platbou poplatku ale mylnou platbou, ktorú je pošta oprávnená vrátiť.
Príklad č. 12:
DS omylom zaplatil na Zberný podúčet platbu dane z príjmu a následne požiadal o vrátenie platby FR SR. Podľa údajov zistených na príslušnom DÚ Bratislava, DS uhradil dodatočne daň z príjmu opäť, ale už na správny účet a má vyrovnané položky. Ako sa má v takom prípade postupovať?
Riešenie:
 • uvedenom prípade, bola na Zberný podúčet zaplatená platba bez toho, aby bola na orgáne FS podaná žiadosť o úkon alebo konanie, ktoré podlieha poplatkovej povinnosti. Z uvedeného dôvodu je potrebné klasifikovať túto platbu ako mylnú platbu, pri ktorej nie je možné použiť ustanovenia § 10 zákona o SP o vrátení poplatku alebo preplatku. Takúto platbu vracia vlastník Zberného podúčtu, ktorým je prevádzkovateľ systému.
FR SR vráti podanie žiadateľovi s tým, aby na Slovenskej pošte, vypísal reklamáciu (žiadosť o vrátenie platby). Žiadateľ tiež môže vyplniť reklamačný list (11-134), ktorý tvorí prílohu tohto metodického pokynu a zaslať tento elektronicky na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. K reklamačnému listu v závislosti od toho akým spôsobom DS zaplatil mylnú platbu, je potrebné priložiť doklady preukazujúce jej zaplatenie. V uvedenom prípade napr. výpis z účtu žiadateľa, report z internetbankingu a pod. Odporúčame k reklamácii popísať všetky okolnosti nesprávnej úhrady (mylnej platby).
FR SR na žiadosť prevádzkovateľa systému potvrdí vo svojom stanovisku, že pripísané finančné prostriedky na Zbernom podúčte nie sú platbou poplatku ale mylnou platbou, ktorú je prevádzkovateľ systému oprávnený vrátiť. Na základe stanoviska FR SR vráti prevádzkovateľ systému finančné prostriedky žiadateľovi.
Poznámka:
 • prípade, ak DS požiada o vrátenie mylnej platby DÚ alebo CÚ, použije sa postup uvedený v príklade č. 11.
Príloha:
Príloha metodického pokynu k § 10 zákona o správnych poplatkoch - reklamačný list
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica Odbor daňovej metodiky Január 2017


V Z O R :  VEC Žiadosť o vrátenie správneho poplatku

Dňa 22.12.2016 som podala návrh na vklad kúpnej zmluvy týkajúcej sa nehnuteľnosti – bytu pozemku, v k. ú. Bratislava – Nové mesto, obec: Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísanú na LV č. 8888 (vaše konanie č. V 3333/16). Spolu s návrhom na vklad som zaplatila aj poplatok 66 eur vo forme kolkových známok prostredníctvom kolkomatu.

Dňa 24.01.2017 som sa bola telefonicky informovala, či už okresný úrad rozhodol o návrhu na vklad na základe uvedenej zmluvy. Poverená pracovníčka katastrálneho odboru mi oznámila, že rozhodnutie o povolení vkladu vydané ešte nie je.

Dňa 17.02.2017 mi bolo doručené rozhodnutie o povolení vkladu zo dňa 27.01.2017. Z uvedeného vyplýva, že okresný úrad nerozhodol o návrhu na vklad v zákonnej lehote 30 dní v zmysle § 32 zákona č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a je povinný vrátiť mi správny poplatok v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedeného Vás žiadam o vrátenie správneho poplatku na bankový účet č. ú.: SK96110000000028888 vedený v peňažnom ústave Tatra banke, a. s..

V Bratislave, dňa 20.03.2017

S pozdravom

Cca po troch mesiacoch Vám príde nasledovné kladné stanovisko 


Last modified onštvrtok, 15 marec 2018 21:30

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov