Prihlásiť sa

Zverejnenie petície za zrušenie delimitácie mestského majetku z roku 2010 realizovaného v Základnej umeleckej škole Prešov

Featured Zverejnenie petície za zrušenie delimitácie mestského majetku z roku 2010 realizovaného v Základnej umeleckej škole Prešov

Mesto Prešov
Jarková 26
080 01 Prešov

Prešov, 22.11.2011

Vec.: Odovzdanie petície za zrušenie delimitácie mestského majetku z roku 2010 realizovaného v Základnej umeleckej škole Októbrová 32, Prešov - pobočky ZUŠ Bernolákova 17 pod Základnú umeleckú školu J. Pöschla, Prostějovská 36 v Prešove, vrátane ďalších bodov v danej petície.

V zmysle zákona o petíciách Vám ako osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy mestom Prešov odovzdávam 12 petičných strán (6 listov), ktorú podpísalo dobrovoľne a bez nátlaku cca za dva pracovné týždne 96 občanov.

Znenie petície: „PETÍCIA za zrušenie delimitácie mestského majetku z roku 2010 realizovaného v Základnej umeleckej škole Októbrová 32, Prešov - pobočky ZUŠ Bernolákova 17 pod Základnú umeleckú školu J. Pöschla, Prostějovská 36 v Prešove, vrátane ďalších bodov v danej petície.

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, vychádzajúc z platnej Ústavy SR, ktorá definuje nás, občanov, ako zdroj štátnej moci, ktorú realizujeme buď prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo priamo, požadujeme prostredníctvom tejto petície - zrušenie delimitácie mestského majetku v ZUŠ Októbrová 32, Prešov, resp. jej pobočky ZUŠ Bernolákova 17 pod ZUŠ J. Pöschla, Prostějovská 36, Prešov, ktorá prebehla v roku 2010.

Predmetná delimitácia navrhnutá terajším riaditeľom ZUŠ Októbrová 32, Prešov, aj keď propagovaná, že bola navrhnutá mestom Prešov, mala údajne docieliť finančnú efektivitu a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces, čo malo prispieť k stabilizácii troch štátnych základných umeleckých škôl v meste Prešov. Pritom delimitácia vôbec nekorešpondovala s Koncepciou školstva, kultúry a športu, ktorú deklaroval Odbor školstva.

Pretože: Predmetná delimitácia v konečnom dôsledku nemala vôbec finančnú a ani vyváženú efektivitu tak, ako bolo deklarované, dokonca boli porušené práva žiakov a učiteľov, čo konštatovala aj prokuratúra Prešov a NKÚ. Primátor a prednosta mesta Prešov ignorovali všetky kontrolné zistenia a nevyvodili žiadne konkrétne personálne sankcie voči navrhovateľovi delimitácie, t.j. riaditeľovi ZUŠ Októbrová 32, Prešov, pritom žiadosť riaditeľa deklarovala, že nebude nikto z vyučujúcich prepustený a nebudú porušené ani práva žiakov.

Petíciou žiadame poslancov mesta Prešov, aby bola zrušená delimitácia z roku 2010 v plnom znení a aby boli dorovnané všetky právne a finančné nároky delimitovaných žiakov a učiteľov,

t.j. neboli porušené práva žiakov a učiteľov, pretože finančné prostriedky z podielových daní mesta Prešov a darov rodičov vrátane hmotného majetku ZUŠ Októbrová 32, Prešov mali byť rozdelené medzi všetkých delimitovaných žiakov, v presnom pomere, čo sa nestalo.

Taktiež žiadame v ZUŠ Októbrová 32, Prešov vykonanie finančného a personálneho auditu za posledných 6 rokov a kontroly počtu žiakov vykazovaných mestu Prešov so skutočne navštevovanými žiakmi školy. Vzhľadom k už zisteným nedostatkom sa domnievame, že je predpoklad z porušenia finančnej disciplíny aj v minulých rokoch.

Taktiež žiadame, aby ste sa v tomto roku začali zapodievať myšlienkou zlúčenia všetkých mestských základných umeleckých škôl do jedného plnoorganizovaného celku pod jedno riaditeľstvo, čím mesto Prešov skutočne a objektívne zefektívni stabilizáciu umeleckého školstva vo svojej pôsobnosti."

Je zrejmé, že pracovníci mesta Prešov sa s uvedenou petíciou nechcú alebo nemajú záujem stotožniť, preto Vás žiadame, aby predmetná petícia bola predmetom rokovania poslancov mesta Prešov.

Veríme, že predmetnú petíciu nevydáte automaticky s rozhodnutím – neopodstatnená z dôvodov, ktoré ste už vopred konštatovali t.j. že sú v nej neúplné a pravdu skresľujúce tvrdenia, ktoré sa týkajú dobrej povesti mesta Prešov, resp. môžu vyvolať domnienku, že mesto Prešov nepostupovalo, nepostupuje, resp. nebude postupovať v súlade zo VZN, čo môže zapríčiniť pochybenie mesta Prešov všeobecne.

Tak ako uvádzate, každý občan má právo aby sa oboznámil aj s výsledkami nezávislých kontrol, ktoré boli vykonané v danej kauze, vrátane kontroly hlavného kontrolóra. Národný kontrolný úrad a prokuratúra Prešov jasne vydali rozhodnutie, že delimitovanie majetku nebolo v súlade so žiadnymi zákonnými predpismi a nerozhodli o tom ani poslami mesta Prešov aj keď bol prevádzaný majetok, učitelia a žiaci pod iný subjekt. Je zrejmé, že ako mesto si budete stáť za svojim rozhodnutím, že celá delimitácia bola v poriadku, no občania sa mali možnosť oboznamovať s predmetnými sťažnosťami aj s ich výsledkami, vrátane všetkých rozhodnutí, ktoré riaditelia oboch škôl vykonali a usúdili, že delimitácia porušila práva žiakov a učiteľov a do dnešného dňa nebola vykonaná náprava. O čo viac je zarážajúce, že sa opäť v skrátenom konaní ide zhodnému riaditeľovi ZUŠ Októbrová 32 prenajímať škola na 25 rokov a taktiež sa mesto Prešov vzdáva zriaďovateľskej pôsobnosti a prevádza ju na súkromnú osobu - nepodnikateľa.

Mesto Prešov nevie dodnes vydokladovať aké výhody mala predmetná delimitácia z roku 2010, skôr z nej vzišli len súdne spory, sťažnosti, nespokojnosť rodičov a snáď aj zaťaženiu úradov v meste Prešov. No z pohľadu občanov je tu evidentná súvislosť, ak sa škola práve dnes mieni previesť na osobu, ktorá delimitáciu navrhla t.j. riaditeľa ZUŠ Mgr. Gumana ako fyzickú osobu - nepodnikateľa.

Zároveň Vás žiadame, aby menne zoznamy podpísaných občanov neboli sprístupnené odboru školstva mesta Prešov a riaditeľovi ZUŠ Októbrová 32 Prešov kvôli možnému ďalšiemu ovplyvňovaniu podpísaných občanov pod predmetnú petíciu, lebo už v minulosti bolo preukázané, že riaditeľ ovplyvňoval rodičov, ktorí sa vzopreli jeho myšlienkam na riadenie školy a bohužiaľ boli niekoľko krát oslovovaní, čo nie je celkom v poriadku s etický kódexom riaditeľa a zamestnanca štátnej inštitúcie financovanej z verejných zdrojov a podielových daní občanov SR v jednej osobe. V mene občanov podpísaných v petíciách Vás žiadame, aby ste sa zapodievali všetkými bodmi petície a brali do úvahy to, že daná petícia nie je len myšlienkou osoby určenej pre styk s orgánom verejnej správy mestom Prešov, ale myšlienkami viacerých občanov mesta Prešov a priateľov mesta.

Ďakujeme Volčko

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 16:45

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov