Prihlásiť sa

Rozhodovacie právomoci MsÚ a ich využitie v praxi – alebo neschopnosť a neochota úradov ?

Mesto Prešov nevybočuje z radou iných miest má všetky odbory tak, ako v iných mestách, no názory občanov na prácu Odborov MsÚ sú alarmujúce. Dokonca padol návrh na vykonania auditu ich prezamestnanosti a odbornej spôsobilosti na výkon niektorých funkcii.

V článku sa zameriame na kompetencie Odboru školstva, kultúry a športu v Prešove.

V prvom rade zabezpečuje kompetencie, ktoré sú v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a ktoré sú vymedzené ustanovením § 9 zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje podľa siete základné umelecké školy, jazykové školy, zariadenia školského stravovania, školské internáty, centrum voľného času, školské hospodárstva (originálne kompetencie finančne zabezpečuje samosprávny kraj z podielových daní).

 

  • Organizuje pracovné porady a školenia pre riaditeľov škôl a školských zariadení.
  • Určuje pracovné náplne riaditeľom škôl a školských zariadení, navrhuje platové zaradenie riaditeľov, osobné príplatky, príplatky za riadenie a odmeny riaditeľom.
  • Stanovuje plány výkonov pre školy a kontroluje ich dodržiavanie.
  • Priebežne kontroluje zabezpečenie plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených Útvarom hlavného kontrolóra BBSK a inými kontrolnými orgánmi v školách a školských zariadeniach.
  • V prípade kontrolných zistení a pri porušení finančnej disciplíny navrhuje sankcie riaditeľom škôl a školských zariadení.
  • Spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami.
  • Prerokúva s Krajským školským úradom a sociálnymi partnermi návrhy na zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie činnosti škôl a školských zariadení.

Stanovuje všeobecne záväzným nariadením výšku príspevkov v základných umeleckých školách, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách, výšku príspevku na čiastočnú úhradu.

PRAX:

Prax v Prešove ukázala, že Odboru školstva, kultúry a športu nevyužíva dané kompetencie a nevie alebo nechce riadiť školy tak, ako v zmysle zákona má. Alebo sú to len výnimky ?
Áno !
Jednoducho máme výnimky, kde odbor školstva nekoná vôbec a ich výhovorka je, že školy majú právnu subjektivitu a nemôžu zasahovať do ich práce.

Za dva roky domáhania sa práv už bývalých zamestnancov, žiakov školy a riešenie sťažnosti s Odborom školstva, kultúry a športu neviedlo k ničomu. Všetky sťažnosti majú verdikt „neopodstatnené" kde celkovo OŠKaŠ, porušilo snáď každý bod, ktorý len mohli a to len šetrením jednej školy ! Čo ostané školy v ich pôsobnosti ?

Dňa 01.01.2010 prebehla svojvoľná delimitácie školy kauzou sa zaoberáme tu v nasledujúcich riadkoch.

Základnú umeleckú školu zastúpenú riaditeľom Mgr. Gumanom a Základnú umeleckú školu J. Pöschla, ktorá je zastúpená riaditeľom Žilikom, pre jej formálne chyby a neoprávnené zrušenie, respektíve delimitáciu detašovanej pobočky ZUŠ Bernolákova 17, bez vedomosti školského úradu, rady školy a učiteľského zboru.

Dané delimitačné vydanie a schválenie protokolu, ktoré zatajilo vedenie pred zamestnancami, ktorých sa bytostne týkalo, bolo dôvodom straty zamestnania v deň nástupu po dlhodobej práceneschopnosti, jednej zamestnankyni v uvedenej delimitovanej pobočke, a s týmto krokom následne spojené problémy, v kariérnom raste, získavaní dokumentov a nemožnosti uplatniť svoje schopnosti v presunutom právnom subjekte ZUŠ J. Pöschla Prostejovská, ktorý týmto nepremysleným činom, nezískal finančné zdroje na jej ďalšie zamestnávanie z podielových daní od ZUŠ, Októbrová, o čom svedčí aj dokumentácia v prílohách z Delimitačného protokolu.

Nezamestnanou doktorkou pedagogiky so špecializáciou na výtvarné umenie sa uvedená učiteľka stala uprostred školského roka, aj napriek tomu, že nesúhlasila s presunom na nové miesto od 01.09.2009 respektíve nového školského roka 2009/2010, hlavne z dôvodov obavy zo straty miesta v škole pre neodôvodnený presun a prípadný pokles počtov žiakov, ktorý nastáva po každom presune, aspoň podľa reakcií vtedajších starších kolegov, ktorí sa vyjadrili k tejto téme presúvania, že so sebou prináša veľa rizík a strát. Samozrejme sa so svojím názorom obrátila v žiadosti o pomoc aj na Odbor školstva Mesta Prešov, ale neúspešné, lebo PhDr. Komanická vedúca Odboru školstva Mesta Prešov ju s jej obavami odvolala späť k riaditeľovi, ktorý zosmiešnene zareagoval na celú situáciu zaslaním dvoch porušení pracovnej disciplíny, počas prázdninovej dovolenky a PN-ky, pričom ani na jednu reakciu od jej advokátky, či vyjadrenia stanoviska k vykonštruovaných porušeniam do dnešného dňa nezareagoval.

Zdravotné komplikácie uvedenej pedagogičke neumožňovali riešiť ďalej túto situáciu a tak sa až vo februári v roku 2010 úplnou náhodou dozvedela od kolegyne – výtvarnej pedagogičky Mgr. Art Miriam Kavuličovej Tomašiakovej, v tom čase už prepustenej a znova zamestnanej, na tom istom mieste, že pobočka kam ju presunuli k 01.09.2009, je zrušená už od 01.01.2010.

Podotýkam, že v uvedenom období, ešte nikto nepoužíval pojem „delimitácia" a tento pojem sa dostal do povedomia až v apríli 2010, kedy prepustená pedagogička žiadala o inventarizačný záznam sprístupnený na CD nosiči od ZUŠ Októbrová, kde bola aj kópia „Delimitačného protokolu" – do toho času sa stále hovorilo a písalo len o „presune" aj v odpovediach na jej žiadosti, aj pri samotnom akte skončenia pracovného pomeru k 15. marcu 2010.

Učiteľka naďalej pátrala cestou zákona č. 211/2000 po informáciách, prečo prišla o miesto kvalifikovanej výtvarnej pedagogičky, aj napriek tomu, že všetky dovtedy riaditeľom deklarované informácie, ktoré ako zamestnanci a aj ona osobne obdŕžali od vedenia školy nasvedčovali tomu, že sa nič také nestane a boli opakovane ubezpečení, že škola je v dobrej finančnej kondícii, dostáva pochvaly od Odboru školstva Mesta Prešov a nikto nepríde v časoch hospodárskej krízy o pracovné miesto. Opak bol pravdou!

Samozrejme hľadala ďalšie odpovede na otázky a získala aj ďalšie informácie, ktoré si vyžiadala od Mesta Prešov, kde sami uviedli, že riaditeľ ZUŠ, t.j. p. Mgr. Guman, požiadal už dňa 08.09.2009 nebytovú komisiu o vzdanie sa prenájmu nebytových priestorov na ul. Bernolákova 17, v prospech ZUŠ J. Pöschla, Prostejovská 36 Prešov, na čo z § 5, odst. 5, 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 7 toho istého zákona - nemá sám právomoc, bez vyjadrenia rady školy a schválenia zriaďovateľom, aj keď Odbor školstva Mesta Prešov stále tvrdí opak.

Mesto Prešov, týmto krokom pri podpise delimitačného protokolu kompletne zrušilo Koncepciu školstva základných umeleckých škôl, ktorú uvádzali a naďalej uvádzajú na svojich oficiálnych stránkach a ktorá je fungujúca od roku 1990, lebo kedysi prezentovaná koncepcia oddelených odborov t.j. hudobného od výtvarného sa kompletne zrušila a tak sa ZUŠ J. Pöschla nešpecializuje už len na hudobnú, ale aj na výtvarnú tvorbu. A ZUŠ Októbrová, ktorá by týmto krokom mala tvoriť logicky, už len pričlenené oddelenie alebo odbor plnoorganizovanej ZUŠ, tak je samostatná s piatimi učiteľmi výtvarnej výchovy, ktorých vedie jeden výtvarný riaditeľ.

Ale ako bude hudobný riaditeľ zodpovedať za učebné osnovy výtvarníkov, úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu výtvarného odboru, ak nie je výtvarník ?

Alebo výtvarníkov môže viest hocikto ?

Ak je to tak, prečo sa tieto odbory na území mesta Prešov nezlúčia do plnoorganizovanej školy ako vo všetkých mestách na Slovensku, a hlavne pod jedným vedením, kde by došlo naozaj k ozajstnej finančnej efektivite a nie len zbavovaniu sa zamestnancov, ktorí svojím povolaním a prácou so žiakmi prinášali Mestu Prešov zisky a prezentovali svojou pracou, aj toto mesto a vzdelávaciu inštitúciu na celom Slovensku ?

Udialo sa delimitovanie v tichosti pre tento dôvod, že aj gazdovský rozum stačí na to, aby prišiel na efektívnejšie riešenie, kde ušetriť financie, ako toto zbytočné prepustenie troch učiteliek, vyplatenie odstupného a tak znova prijatie dvoch, na to iste miesto dokonca uprostred školského roka?

Pýtame sa, kto bude vo výtvarnej edukácii viesť pričlenených učiteľov výtvarnej výchovy?

Alebo sú odrazu inými - horšími - či hudobnejšími výtvarníkmi ?

Jednoducho nastoľuje sa tu veľa otáznikov, na ktoré sa dodnes nedostávajú odpovede, ani od vedenia ZUŠ Októbrová, ktoré tento delimitačný protokol vymyslelo, ani od Mesta Prešov respektíve Odboru školstva, a ako občanov SR nás tiež neuspokojuje všeobecné konštatovanie v strohom uvádzaní paragrafov a strohých nič nehovoriacich vetičkách, ale očakávam reálne analýzy, prognózy, výskumy a aj výsledky tohto delimitačného kroku, ktorý má viesť, podľa Odboru školstva a vedenia ZUŠ k tomu, či dôjde alebo nedôjde k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu a finančnej efektivite.

Ak to zhrniem, v podstate vznikli dve základné umelecké školy zo zhodným vyučovacím procesom a vznikol ešte väčší nepomer v počte zamestnancov, ďalej bola narušená celková Koncepcia školstva zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov, či už do vyváženosti, či vyťaženosti vedúcich zamestnancov na daných štátnych školách, čo Mesto Prešov vôbec neskúmalo.

A neskúmalo ani to, či mal riaditeľ ZUŠ právo na delimitáciu školy, ak nie je jej zriaďovateľom a tým pádom nemal právomoc žiadať nebytovú komisiu o vzdanie sa priestorov ZUŠ Bernolákova 17 a prepustiť zamestnancov aj napriek tomu, že ich uvádzal v delimitácii, teda prílohe.

Ďalšie nedostatky v delimitačnom protokole sú v neakceptovateľnosti Prílohy z delimitačného protokolu č. 15, ktorá nemá ani dátum spracovania a nie je dnes možné ani zistiť, kedy bola daná príloha spracovaná, chýba na nej podpis nového zástupcu právneho subjektu delimitovaných zamestnancov a chýbajú tam aj rodné čísla zamestnancov, viď. smernice - Sociálny úrad. K pracovným zmluvám mali mať delimitovaní zamestnanci možnosť podpísať dodatok s tým, že súhlasia s prechodom z dôvodu delimitácie a to mesiac pred samotnou delimitáciou t.j. písomne najneskôr 01.12.2009. No nič z toho sa nestalo, nič z toho nebolo zrealizované a uvedené, či zaslané – všetko sa udialo v tajnosti a zavádzaní zamestnancov nepravdivými informáciami.

Príloha od ZUŠ J. Pöschla zo dňa nemá opodstatnenie, riaditeľ do dnešného dňa nevie vydokladovať na základe čoho daný list v Prílohe 6 napísal, ale vyjadril sa, že mu predchádzalo neformálne stretnutie, pričom po žiadosti od Mesta Prešov k tomuto stanovisku nám zaslali kópiu prílohy s prepísaným - sfalšovaným dátumom. Takéto správanie pokladáme minimálne za neetické, ak nie za protiprávne – ako môže verejná inštitúcia falšovať dokumenty a dopisovať dátumy ako sa jej zmysli, ako jej vyhovuje a prispôsobovať si písomnosti dodatočne, podľa svojich potrieb a očakávať, že občan sa bude na takéto konanie len prizerať bez spätnej reakcie.

Spracovatelia delimitačného protokolu sa vôbec nedržali protokolu z 34. riadneho zasadnutia Komisie zo dňa 20.10.2009, na ktorom dátum taktiež nesedel (delimitácia a zasadanie). Mesto Prešov do dnešného dňa nezverejnilo, že zrealizovalo delimitáciu v dotknutej škole.

V delimitačnom protokole sa uvádza ako dôvod snaha o efektívnejšie a rovnomernejšie využívanie finančných prostriedkov v uvedených ZUŠ, ako aj celková vyváženosť rozpočtu a stabilizácie základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Ani jedna zo strán nie je schopná predložiť žiadnu koncepciu na vyváženosť a stabilizáciu základných umeleckých škôl.

Nie je možné vydokladovať, ako sa mali alebo majú ušetriť finančné prostriedky, ak už dnes je známe, že došlo k prepusteniu troch učiteliek, ktorým bolo vyplatené odstupné. A z toho boli opäť, ale už len dve učiteľky, na základe novej pracovnej zmluvy prijate k novému subjektu t.j. ZUŠ J. Pöschla. Pričom v prípade delimitácii mali byť zamestnanci písomne najneskôr 30 dní pred jej platnosťou upovedomení o danej situácii a nie až po jej účinnosti vo februári a v prípade nezaradenej učiteľky na PN, až po skončení jej práceneschopnosti v deň nástupu do zamestnania dňa 15.03.2010.

Podotýkame, že ani v tento deň uvedená učiteľka netušila, že ide o delimitáciu, jednoducho bola informovaná, že s ňou bude ukončený pracovný pomer tak, ako s jej kolegyňami, čo v realite pre ňu znamenalo, podpísanie dohody alebo výpovede o skončení pracovného pomeru a následný nástup na nové pracovisko.

Nič takéto sa nestalo, a až na jej osobnú písomnú žiadosť o prácu v ZUŠ J. Pöschla obdŕžala informáciu od riaditeľa Žilíka, že práve z finančných dôvodov pre nedostatok financií z pridelených podielových daní ju nemôže zamestnať. Takže o nejakej finančnej stabilite a efektivite sa nedá hovoriť. Škola na jej miesto mala a má financie pridelené tak, ako aj prostriedky v sociálnom fonde.

V podstate sa riaditeľ zbavil budovy, na ktorú nemusel pri jej zveľaďovaní vynaložiť žiadne finančné prostriedky, zbavil sa troch zamestnancov na ktorých mal pridelené financie a ostali mu finančné prostriedky na učte v hodnote viac ako 50-tisíc eur, z ktorých si nechal vyplatiť ako jediný riaditeľ na priami návrh vedúcej Odboru školstva Mesta Prešov PhDr. Komanickej v uvedenom roku delimitácie 2009 – odmenu 3200 eur.

Čo si nechal odobriť aj zamestnancami na pedagogickej porade dňa 02.09.2009, aj keď na to jeho podriadení nemajú žiaden vplyv či právomoc.

V súčasnosti už zo sprístupnených informácii vieme, že nemocná učiteľka nebola prevedená na nové pracovisko, lebo nemala žiakov, ktorí sa k nej počas maródky neprihlásili a hlavne preto, že bola PN – tento krok je minimálne diskriminačný a hlavne diskutabilný, počty žiakov, ktoré mala pridelené podľa, sprístupnenej tabuľky od ZUŠ v minulosti s vývojom za posledných päť rokov a uvedené počty hovoria sami za seba ,že jej presun a nezabezpečenie adekvátneho pedagogického zástupu s neprideleným počtom žiakov, ktoré je výlučne v právomoci riaditeľa školy, podľa jeho náplne práce a Z. z. 596/2003 svedčí o tom, že riaditeľ školy plánoval jej prepustenie už dlhodobo. Najprv psychickým nátlakom, potom zasielaním porušení pracovnej disciplín počas maródky z vymyslených dôvodov a nakoniec, ak ani to nezabralo, tak sa za pomoci vedúcej Odboru školstva Mesta Prešov dodatočne vykonštruovala delimitácia, ktorá svojimi nedostatkami nasvedčuje, že išlo o podvodné konanie (čo už potvrdil v tomto roku 2011 aj Najvyšší kontrolný úrad).

Aj pri podpise dohody, bola bývala zamestnankyňa školy uvedená taktiež do omylu, lebo v odseku, ktorý bol obsahom dohody o skončení pracovného pomeru sa uvádzalo, že pracovný pomer končí z dôvodu presunu časti prevádzky na iného zamestnávateľa a tým aj nadbytočnosti zamestnanca u súčasného zamestnávateľa v zmysle §63 odstavec 1 písmeno a) a b) – čo pre ňu ako laika evokovalo domnienku ako aj predošlé informácie, ktoré obdŕžala od vedenia školy, že sa presúvam ako jej kolegyne.

Z omylu ju vyviedla až Pani právnička keď povedala, že urobila chybu a nemala nič podpisovať a nemala som sa nechať zastrašovať, ale zavolať políciu, ak bola vystavená nátlaku, ale to netušila, že má aj takéto právo. Na takéto neľudské zaobchádzanie vôbec nebola pripravená a ani to nečakala, že sa niečo podobne udeje, nehovoriac, že boli k jej prepusteniu prizvaní aj ľudia, ktorí nemali žiadne pravo byť prítomní pri jej prepustení a bol to neštandardný postup, ak v prípade prepustenia jej dvoch kolegýň bol prítomný riaditeľ a zástupca a v jej prípade aj navyše Pančáková - údajne za zamestnancov, pritom stále odpútavala pozornosť od riešenia ďalšieho pôsobenia útokmi na jej osobu, a ďalej predstavili jej človeka, ako zástupcu za mesto v právnych záležitostiach a nakoniec vysvitol už na súdnom pojednávaní v roku 2011, že išlo o švagra riaditeľa školy Ing. Fraňa, ktorého jej predstavili ako doktora práv a ktorý nemal čo robiť v takejto chúlostivej situácii ako je prejednávanie finančných náležitosti na takto dôležitom stretnutí. Takéto konanie pokladáme nielen za diskriminačné, ale aj zneužívajúce ochranu osobných údajov, ale hlavne korupčné.

Riaditeľ, verejný činiteľ je nedôveryhodná osoba pre svojich zamestnancov a občanov Mesta Prešov a aj napriek tomu stále nikto z Odboru školstva nezaujal stanovisko k jeho prešľapom a zvaľujú jeho konanie na to, že škola má právnu subjektivitu, ale pritom zákon jasne určuje práva a povinnosti vyplývajúce z jeho vedúceho postavenia, kde nie je uvedené, že si môže robiť čo chce, vyhlasovať čo chce a pritom nedodržať to čo povie, zavadzať, zatajovať skutočnosti, manipulovať so zamestnancami a zbavovať sa ich takýmto nechutným spôsobom, aj za pomoci svojho zriaďovateľa.

Veď predsa socializmus už dávno skončil a tieto praktiky sú priam mafiánske a nie demokratické.

Mesto Prešov je nejaká iná časť na území Slovenska, kde platia iné zákony, ako vo zvyšku Slovenskej republiky?

Nehovoriac o tom, že dostať sa k informáciám a o ich pravdivosti už ani nehovorím, bolo horšie a komplikovanejšie ako dobyť Mount Everest. Za informácie si účtovala ZUŠ Októbrová poplatky aj za to čo neposlali, akoby aj zato, že pri vybavovaní informácie nevedeli správne vytlačiť jednu stranu a použili pri tom osem hárkov papiera.

Podľa Mgr. Gunmana je to trúfalosť, že si učiteľka a jej manžel dovolili mu oponovať, ale v časoch veľkej hospodárskej krízy, kedy si nie je možnosť vyberať z pracovných ponúk v školstve, obzvlášť tu na východnom Slovensku, kde je pracovných príležitosti nesmierny nedostatok, a každý si chráni svoje miesto a snaží sa robiť svoju prácu najsvedomitejšie a napĺňať svoje poslanie na sto percent, tak je to normálne, že sa zaujímajú, ako všetci aktívni občania o to, čo sa deje v práci a okolí a neprijímajú len pasívne to, čo mi je predložené bez verifikácie.

Riaditeľ ZUŠ Mgr. Guman sa často odvolával na informácie na stránke školy, pritom sú tam dodnes neaktuálne dokumenty a dokonca sú na webe, ktorý nekorešponduje s ich originálnou doménou na ktorú sa odvolávajú, čím ich informácie nie sú stále dostupne a tým aj v podstate nedostupné.

Domnievame sa, že PhDr. Komanická o celej záležitosti ako vedúca Odboru školstva Mesta Prešov od začiatku vedela, vzhľadom k tomu, že sa na uvedený úrad obrátila s riešením tohto problému, ešte pred presunom na delimitovanú pobočku aj prepustená učiteľka dňa 30.06.2009. Pritom ako uvádza zápisnica z pedagogickej porady, kde sa hovorí, že návrh zriaďovateľa na zmenu štatutára bol prejednávaný na porade riaditeľov už 26.08.2009 (na ktorej sa dokonca ani riaditeľ Mgr. Guman nezúčastnil – o čom svedčí prezenčná listina z daného dňa zasadnutia porady riaditeľov), pričom ešte vo februári 03.03.2010 v odpovedi JUDr. Gleza na otázku odlúčenia pracoviska ZUŠ Bernolákova uviedol, že Mesto Prešov ako zriaďovateľ nemá vedomosť o takejto zmene a nebol vznesený žiaden návrh na rozdelenie školy.

Dokumenty nasvedčujú tomu, že práve PhDr. Komanická je spolu iniciátorka celého delimitačného protokolu, a až nesmierne zapáleným a nezvyčajne rýchlim osobným prístupom, prispela k jej promptnej realizácii a falšovaniu dátumov, čo je podľa nášho názoru u osoby vo funkcii činiteľky verejnej správy neprípustné. Naďalej je zarážajúce, že až v dňoch, keď učiteľka podala sťažnosť na kroky riaditeľa ZUŠ Októbrová sa angažovala k ponuke osobného „priateľského" stretnutia, údajne z dôvodu lepšieho poznania problematiky, pričom celých 14 mesiacov ignorovala žiadosti a nevyjadrila sa ani k možnosti zaujatia stanoviska k postupom delimitácie dňa 06.07.2010.

Pokladáme aktivity PhDr. Komanickej za neprimerané a minimálne zneužívajúce etický kódex verejného činiteľa, ktorým chce ovplyvňovať občana a aj okolie svojím verejným postavením.

Dokonca v stanovisku PhDr. Andraščíková uvádza, že na zmenu prenajímateľa nie je potrebný súhlas rady školy, rodičov, pedagógov, ale paragraf 596/2003 §5ods.7 uvádza niečo iné. A pod slovom prenajímanie sa vlastne nachádza v odseku i), že, riaditeľ mal dať rade školy na vedomie aj informáciu o organizačnej zmene výchovno-vzdelávacieho procesu, ale zoznam dátumov zasadnutí a kópie zápisníc jasne dokladujú absenciu týchto možnosti sa vyjadriť, či už rady školy alebo rady pedagógov k danej delimitácii. Ďalej PhDr. Andraščíková uviedla, že sa riaditeľ drží zákona 596/2003 §5 (7) a tam je uvedené, že: „riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie okrem iného aj v bode h) koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a jeho každoročné vyhodnotenie i) informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu", - a nikde sa nepíše o jeho právomoci na prenajímanie alebo na svojvoľné zaobchádzanie v otázkach, ktoré ovplyvňujú nielen chod školy, ale aj zamestnancov a ich kariérneho rastu.

Domnievame sa, že aj Mesto Prešov má na svojich postoch v Odbore školstva ľudí, ktorí si svojvoľne vykladajú zákony a prispôsobujú si ich obsah, podľa vlastných potrieb aj tým, že vydávajú zavadzajúce informácie a vyhlasujú, že ide len o opravy formálneho pochybenia zo strany spracovateľov. Ďalej nerozumieme, ak je podľa Mesta Prešov nepotrebný súhlas od rodičov, rady školy a pedagógov, prečo sa namiesto plenárnej schôdze, ktorá sa najčastejšie v týchto prípadoch realizuje aj na území prešovského kraja (veľa príkladov je na internete) nekonala, ale dve učiteľky, ktoré boli zahrnuté v delimitácii museli rozdávať dokumenty k podpisu rodičom, že súhlasia so zmenou.

Preto, ak je tvrdenie Odboru školstva Mesta Prešov pravdivé, potom je v tomto prípade nezmyselným krokom takéto zaťažovanie rodičov a učiteľov ZUŠ Bernolákova s podpisovaním súhlasu o prechode pod nový právny subjekt uprostred školského roka 2009/2010 ?

V skratke ešte raz uvádzame viditeľné nedostatky v Delimitačnom protokole:

Prepisované dátumy, napr. Mgr. Guman 08.09.2010 žiadal nebytovú komisiu kde uviedol, že bude prevedený majetok pod ZUŠ J. Pöschla, ale pritom prepísali stanovisko p. Žilíka a sfalšovali dokument. Je neuveriteľné, že si dovolili prepísať pečiatku prijatia pošty z „8. septembra" na „8. októbra", veď takéto niečo si nemôže dovoliť žiadny občan, či podnikateľ, lebo by mu za to hrozila sankcia alebo strata zamestnania. Kto je za to zodpovedný ?

Uviedli, že primátor podpísal delimitáciu 01.01.2010, neskôr bolo vydokladované, že delimitácia bola podpísaná primátorom Mesta Prešov, dňa 12.04.2010 t.j. už po prepustení všetkých zamestnancov, a v súčasnosti trvajú na vyjadrení, že delimitácia bola platná už v októbri 2009, pri podpise nájomnej zmluvy primátorom Mesta Prešov.

Neuvedenie všetkých zamestnancov v delimitačnom zozname, ktorí mali platnú pracovnú zmluvu na uvedenej pobočke a zneužili nevedomosť zamestnankyne počas práceneschopnosti k nátlaku a podpisu dohody, aby naplnili sľub, ktorý uviedol v liste z Prílohy delimitačného protokolu č. 5, čo docielili vyhrážkou udelenia absencie v prípade, ak sa pracovníčka vzdiali z budovy a pôjdem k právničke, aby sa poradila o ďalších krokoch ovplyvňujúcich jej ďalší profesijný rast v pozícii výtvarnej pedagogičky.

Jedna zo strán (ZUŠ, Októbrová 32) nemala pri podpise úplnú dokumentáciu delimitačného protokolu.

Nekorešpondoval návrh zápisnice na internetovej stránke mesta Prešov zo zápisnicou, nie len v dátume, ale aj v obsahu, ktorý sa dodatočne dopísal a ktorého kópiou nedisponovala ani ZUŠ Októbrová, čo uviedol riaditeľ Guman.

Úmyselné sa v ZUŠ Októbrová a Meste Prešov vyhýbajú odpovedi na otázku dátumov a mien zodpovedných osôb spomínanej delimitácie.

Delimitačný protokol neobsahuje informácie o zostatku fondov – hlavne v otázke sociálneho fondu a procese jeho presunu.

Je zrejme, že delimitačný protokol bol vytvorený v piatich origináloch, no pritom jedna zo škôl ZUŠ Októbrová ani nedisponuje, ani nedisponovala pri podpise delimitácie všetkými prílohami viď. príloha odpovede ZUŠ Októbrová na otázku, „prečo nedodali druhu stranu Zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Komisie školstva",

Zoznam prechodu zamestnancov – neobsahuje údaje o prechádzajúcich zamestnancoch. ZUŠ Októbrová mala doručiť na pobočku Sociálneho úradu zoznam zamestnancov, ktorí budú delimitovaní, kde by boli uvedené aj ich rodné čísla, dôvody delimitácie, podpisy oboch právnych subjektov a dátumy, a oni by ich previedli a v zdravotnej poisťovni by ich odhlásili a nový subjekt by ich znova prihlásil – je to vraj štandardný postup v takýchto prípadoch, ktorý je daný aj zákonom. A zamestnanci v takomto prípade nemali mať zrušený pracovný pomer tak, ako to zrealizoval riaditeľ ZUŠ Októbrová Mgr. Guman po rade so svojim švagrom, ktorý zastupoval školu ako právny konzultant bez právnického vzdelania. Zamestnancom mali vydať dodatok k pracovnej zmluve, kde by bolo uvedené, že sa mení zamestnávateľ a z akých dôvodov. A toto oznámenie mali doručiť minimálne mesiac pred realizáciou termínu delimitácie.

Týmto krokom plynúcim z delimitácie znemožnili mladej doktorke pedagogiky len pre jej chorobu a PN ďalej rozvíjať jej kariérny rast, realizovať druhú kvalifikačnú skúšku, či realizovať prednášky pre medzinárodne konferencie a uvádzať tvorivú činnosti v pedagogických zborníkoch, kde je podmienená účasť pôsobením v školskej inštitúcii.

A tak ako ju neospravedlňuje neznalosť zákona a práv, tak ani verejného činiteľa, a preto sa domnievame, že by mali niesť zodpovednosť za svoje konanie a tak zvýšiť dôveryhodnosť k štátnym inštitúciám, lebo týmto svojim činom práve poškodzujú a dehonestujú jej úroveň. A verejný činitelia by mali isť príkladom a neprispôsobovať si dokumenty, podľa toho ako im vyhovuje zakrytie skutočnosti, ktorej sa dopustili.

Domáhali sme sa informácie, či bolo zrušenie schválené anblok so zamestnancami a zariadením alebo bez zamestnancov a zariadenia, lebo do dnešného dňa sme nedostala adekvátne odpoveď len rozporuplné a prepisované dokumenty.

Chápeme, že snaha o to, či dôjde k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu je zatiaľ ťažko overiteľná, lebo uplynulo len cca 16 mesiacov, ale argument, že delimitácia sa musela realizovať hlavne z dôvodu finančnej efektivity, to je už v tejto chvíli zavadzajúca informácia, ak všetky odpovede a dokumenty nasvedčujú tomu, že finančné prostriedky neboli predmetom delimitácie, ktorá sa týkala len hmotného majetku.

V neposlednej rade budeme ako občania radi, ak vyjadrenie Mesta Prešov, že sa usiluje o rešpektovanie práv a povinnosti každého riaditeľa školy sa prenesie, aj na širšie obyvateľstvo a raz si budeme môcť povedať, že sa takto usilujú, aj o rešpektovanie práva a povinnosti každého občana Mesta Prešov, ktorý prispieva k naplneniu aj finančných zdrojov do mestského rozpočtu.

Na záver si neodpustíme nepoložiť konkrétne otázky.

Je formálna delimitácia, zo dňa 01.01.2010 podpísaná až 12.04.2010 platná ?

Ako je možné, že daná delimitácia vedome poškodila občana, ale pritom podklady na jej vypracovanie zaručovali nedotknuteľnosť žiakov a zamestnancov na uvedenej delimitovanej pobočke ZUŠ Bernolákova 17 ?

Je možne, že primátor mesta JUDr. Hagyari bol uvedený do omylu, ak podpísal dve zhodné nájomné zmluvy na jeden nebytový priestor?

Pritom Mesto Prešov v Komisiách garantovalo „nedotknuteľnosť žiakov a zamestnancov" a nakoniec primátor dostal na podpis neverifikovanú delimitáciu, pritom už za dané obdobie dávno došlo k jej realizácii t.j. prevodu majetku, presun zamestnancov na nový právny subjekt, a prepusteniu zamestnanca bez finančnej podpory delimitovaného detašovaného pracoviska.

Alebo sa budú naďalej objavovať dodatky a prepisy v delimitačnom protokole, čo si odobrili aj v Čl. IV v delimitačnom protokole ?

Zdroj : 211/2000, Stanovisko, www.presov.sk, 2010´

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px