Prihlásiť sa

Školy si nežijú až tak zle, ak sa vyplácajú 12.300 EUR-ové odmeny alebo ako kde ?

Featured Školy si nežijú až tak zle, ak sa vyplácajú 12.300 EUR-ové odmeny alebo ako kde ?


Školy si nežijú až tak zle, ak sa vyplácajú 12.300 EUR-ové odmeny alebo ako kde ?


Odmeny 12.300 EUR a v školstve pre jedného učiteľa ?
Konverzný kurz je 30.1260 SKK/EUR T.j. 370 550,-Sk !

To nie je dnešný vtip a nejedná sa o sumu v Slovenských korunách, ale v Eurách pre jedného zamestnanca v štátnej základnej umeleckej škole v Prešove.

Pritom ZUŠ mesačne vyberá darovacie poplatky a školné od všetkých študujúcich detí.

Na čo sú určené tieto peniaze ?
A či ich školy využívajú účelovo sa budeme zaoberať ďalšou správou uvedenou v prílohe.

V mesiaci január 2011 došlo k zverejneniu šetrenia v Základnej umeleckej školy Októbrová 32 Prešov, ktorú je delegovaný riadiť riaditeľ Mgr. Guman Ľubomír. Správa hlavného kontrolóra mesta Prešov  vo svojich záveroch mnohým zamestnaným učiteľom v školstve doslova vyrazila skoro dych.
Správa uvádza, že v roku 2009 došlo k vyplateniu odmien v celkovom objeme 57.074 EUR, čo predstavuje v pomere k objemu prostriedkov vyplatených v rámci tarifných platov a príplatkov (611+612) 49,78 %.

Dokonca jedenému zamestnancovi bola vyplatená suma 12.300 EUR na odmenách.
Niekto určite nebude zazlievať riaditeľovi ZUŠ Prešov právo odmeňovať svojich radových učiteľov, no bolo by vhodné, aby sa vyjadril, prečo aspoň desatinu z danej sumy nedostali zamestnanci, ktorí trvale podávajú veľmi dobré výsledky alebo dokonca získali vyššie vzdelanie, či titul výtvarného pedagóga roka v rámci celoslovenskej súťaže vyhlásenej Ministerstvom školstva.
Všeobecné konštatovanie riaditeľa ZUŠ, že niekto plní dobré virtuálne úlohy a vyplatí sa mu 12.300 EUR-ové odmeny je priam trúfalosť.

Alebo je to len preto, že sa tak riaditeľ rozhodol ?
Je to len mužská záležitosť vedenia školy ?
Alebo ješitnosť riaditeľa školy v potrebe ukojenia nadradenosti a poslušnosti dosiahnutej týmto krokom nad niektorými zamestnancami danej školy ?

Určite sa všetci kompetentní a riaditelia škôl pýtajú ako je možné, že škola disponovala na účtoch takými vysokými sumami, ak iné školy tvoria dlh a nemajú skoro ani na prevádzku a údržbu chodu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Základná umelecká škola v Prešove je príkladom toho, ako netransparentne a neúčinne je nastavený kontrolný mechanizmus nariadený zriaďovateľom mestom Prešov, pod vedením primátora JUDr. Hagyariho a Odborom školstva, kultúry a športu, ktorý toleruje nedodržiavanie VZN mesta Prešov a zákona 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, pod taktovkou Prednostu Ing. Višňovského.

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA ďalej konštatuje:
2.1 Rozpočet

Rozpočet výdavkov (na mzdy a prevádzku - originálne kompetencie financované z rozpočtu
mesta) predstavoval sumu 308.440 EUR. Rozpočet príjmov (školné, predaj výrobkov, úroky, vratky, tuzemské bežné granty) bol stanovený vo výške 16.600 EUR.
Skutočné príjmy celkom boli dosiahnuté vo výške 40.523 EUR, t.j. prekročenie vo vzťahu
k rozpočtu vo výške 23.923 EUR (prekročenie vo všetkých rozpočtovaných položkách najmä
však v položke tuzemské bežné granty vo výške 16.524 EUR, t.j. použitie mimorozpočtových
zdrojov z darovacieho účtu a v položke poplatky - školné o 6.629 EUR).
Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 332.356 EUR, t.j. prekročenie v porovnaní
s rozpočtom o 23.916 EUR. Prekročenie rozpočtu výdavkov bolo z titulu prekročenia
vlastných príjmov organizácie.
Vo vzťahu k záväzným ukazovateľom rozpočtu stanoveným zriaďovateľom bolo plnenie
nasledovné:
Rozpočet Skutočnosť rozdiel
610 mzdy a platy 170 090 171 728 + 1 638
620 poistné a odvody 59 880 58 258 - 1 622
630 tovary a služby 78 140 102 060 + 23 920
640 transfery 330 310 - 20
Spolu: 308 440 332 356 + 23 916

Kontrolou bolo ďalej zistené, že ZUŠ Októbrová vyplatila v kontrolovanom období r. 2009
svojim zamestnancom odmeny v celkovom objeme 57.074 EUR, čo predstavuje v pomere
k objemu prostriedkov vyplatených v rámci tarifných platov a príplatkov (611+612) 49,78 %.

Kontrolná skupina porovnala tento údaj s údajmi ostatných subjektov financovaných
v rámci originálnych kompetencií (z rozpočtu mesta) a zistila, že podiel vyplatených
odmien k tarifným mzdám a príplatkom bol nasledovný:
ZUŠ Baštová 3,75 %
ZUŠ Prostejovská 7,93 %
ABC CVČ 3,83 %
MŠ právne subjekty 2,62 %
MŠ bez právnej subjektivity 7,30 %
Školské jedálne pri ZŠ 7,84 %
ŠKD pri ZŠ 4,18 %

Ďalej bolo zistené, že v rozpočte ZUŠ Októbrová na r. 2009 neboli rozpočtované žiadne
prostriedky na odmeny (rozpočtová položka 614), teda ide o prekročenie rozpočtu
organizácie v danej položke, resp. nedodržanie účelu použitia prostriedkov. Celkovo v rámci
rozpočtovej položky 610- Mzdy (záväzný ukazovateľ určený zriaďovateľom) išlo
o prekročenie vo výške 1.638 EUR, čo bolo čiastočne kompenzované úsporou na položke 620-
Poistné a príspevky do poisťovní (záväzný ukazovateľ) vo výške 1.622 EUR. Z tohto
pohľadu konštatujeme, že rozpočet organizácie nebol správne zostavený a následne
nedodržaný. Konštatujeme nedodržanie § 22 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.

Kontrolná skupina ďalej preverila výšku a zdôvodnenie odmien vyplatených
zamestnancom a zistila nasledovné:
Odmeny boli vyplatené v mesiacoch: január (jubilejná), marec, jún, júl, september, október,
november, december . Odmeny vo výške nad 100% zmluvného platu boli vyplatené:
Mesto Prešov Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta Strana 11/25

F – MsÚ PO – 08
V mesiaci júni odmeny vo výške nad 100 % (100% – 180 %) mali vyplatené 7
zamestnanci, z toho 4 nepedagogickí. V mesiaci septembri boli odmeny vo výške nad 100
% vyplatené 1 pedagogickému zamestnancovi (144 %). V októbri mali odmeny nad 100
% vyplatení 2 zamestnanci, a to pedagogický zamestnanec (155 %) a nepedagogický
zamestnanec (106%). V mesiaci novembri mali odmeny nad 100 % vyplatené 11
zamestnanci, z toho 6 pedagogickí (133% - 204 % a 1 zamestnanec 363 %), 5
nepedagogickí (108% - 192% a 1 zamestnanec 265 %). V decembri mali odmeny nad
100 % vyplatení 2 pedagógovia, a to vo výške 107 % a 412 %. Nepedagogickí
zamestnanci mali vyplatené odmeny v rozmedzí (166%-311%).
Ďalej zdôrazňujeme, že v prípade 1 pedagogického zamestnanca bolo vyplatených na
odmenách v úhrne za rok 12.300 EUR, čo predstavuje ročne v pomere k jeho priemernému mesačnému funkčnému platu 13,5 násobok.

Vyplatenie odmien bolo vo väčšine prípadov odôvodnené všeobecným konštatovaním za
kvalitne vykonanú prácu a prácu nad rámec dohodnutej pracovnej činnosti, čo však
nebolo konkrétne špecifikované.

Vzhľadom na vyššie uvedené a zároveň vzhľadom na porovnanie s ostatnými subjektmi
konštatujeme, že pri spôsobe vyplácania odmien na ZUŠ Októbrová došlo k
nehospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov v zmysle § 31 ods. 1, bodu j) zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Riaditeľovi školy bola odmena vyplatená v mesiaci august a november, a to po schválení
primátorom mesta.

________________________________________________________________
Na vydanie nadštandardných odmien sme sa opýtali aj riaditeľa ZUŠ Októbrová 32 Mgr. Gumana Ľubomíra,  ktorý v súčasnosti vedie danú školu a sám navrhol uvedené nadštandardné odmeny.
Vyjadrenie Mgr. Guman Ľubomír:

Zdroj: informácie získané cestou zákona – 211/2000 – MÚ PO a OŠKaŠ

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 16:51

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov