Prihlásiť sa

Otvorený list

DEMO obrázokDočasný text: Častou otázkou v súvislosti s korupciou je vymedzenie pojmu „úplatok a iná nenáležitá výhoda“.
Za úplatok treba považovať neoprávnenú výhodu spočívajúcu v priamom majetkovom prospechu alebo iné zvýhodnenie, ktoré sa poskytne podplatenej osobe, alebo ktoré sa má poskytnúť podplácanej osobe, alebo s jej súhlasom inej osobe a na ktoré táto, ani iná osoba nemá nárok.  Úplatok môže spočívať buď v priamom majetkovom prospechu (v peniazoch, v naturálnom plnení), alebo vo výhodách iného druhu (napr. vzájomná protislužba, pridelenie bytu, zákazky, odmeny ...). Prostriedkom úplatku môže byť aj prospech, ktorý nemá majetkovú hodnotu (napr. lepšia vyhliadka pre kariérny postup, uprednostnenie pred inými...).

Nenáležitou výhodou sa rozumie nielen plnenie majetkovej povahy, ale aj plnenie, ktoré môže mať nemateriálnu povahu. Hodnota (výška) úplatku teda nie je rozhodujúca.

Podplácanie § 161

(1) Kto poskytne úplatok alebo inú nenáležitú výhodu alebo ich sľúbi inému, aby ten zneužil svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo funkciu na poskytnutie výhody niektorej osobe alebo na jej neodôvodnené uprednostnenie pred inými, alebo z tohto dôvodu poskytne alebo sľúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu inej osobe, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1

a) spôsobí škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu, alebo
b) poruší osobitnú povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona, alebo dôležitú povinnosť, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo povinnosť, na ktorej plnenie sa osobitne zaviazal.

§ 161a

(1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu inej osobe, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči verejnému činiteľovi.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu.

Tu zverejnené odkazy nesúvisia s korupciou, či inou trestnou činnosťou. Je na vlastnom zvážení občanov a na štátnych orgánoch ako dané informácie budú spracované a aké závery si z nich vytvoria.  Nejedná sa o žiadne ohovárania, či iné prejavy, iba o snahu o zverejnenie informácií, ktoré sú voľné dostupné.

Vzhľadom k prebiehajúcim šetreniam zo strany polície a prokuratúry vrátane prebiehajúcich súdnych sporov na okresnom a krajskom súde nebudú tu zverejnené informácie, ktoré sú alebo budú použité a zatiaľ neboli ešte zaprotokolované.

Žiadny tu zverejnený súbor sa nenachádza na tomto servery v rámci EU.
Administrátor a majiteľ stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za tu zverejnené odkazy, či súbory tu
prezentované. Zároveň uvádzame, že všetky tu zverejnené informácie boli získané legálnou cestou a sú kedykoľvek preukázateľné pre štátne orgány, ktoré majú záujem o šetrenie.

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov