Prihlásiť sa

Rozhodovacie právomoci MsÚ a ich využitie v praxi – alebo neschopnosť a neochota úradov ?

Mesto Prešov nevybočuje z radou iných miest má všetky odbory tak, ako v iných mestách, no názory občanov na prácu Odborov MsÚ sú alarmujúce. Dokonca padol návrh na vykonania auditu ich prezamestnanosti a odbornej spôsobilosti na výkon niektorých funkcii.

V článku sa zameriame na kompetencie Odboru školstva, kultúry a športu v Prešove.

V prvom rade zabezpečuje kompetencie, ktoré sú v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a ktoré sú vymedzené ustanovením § 9 zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje podľa siete základné umelecké školy, jazykové školy, zariadenia školského stravovania, školské internáty, centrum voľného času, školské hospodárstva (originálne kompetencie finančne zabezpečuje samosprávny kraj z podielových daní).

  • Published in Kauzy
Subscribe to this RSS feed

Prešov

Banner 468 x 60 px